facebook
Raspored TV nastave za period od 22.02. do 28.02.2021. godine za sve razrede osnovne škole

Raspored TV nastave za period od 05.04. do 11.04.2021. godine za sve razrede osnovne škole

Podelite sa prijateljima

I razred

ponedeljak, 05.04. utorak, 06.04. sreda, 07.04. četvrtak, 08.04. petak, 09.04.
129. Srpski jezik – Glas i pisano slovo Ćć, obrada 130. Srpski jezik – Glas i pisano slovo Ff 131. Matematika – Sabiranje i oduzimanje  utvrđivanje 132. Srpski jezik – Čitanje i pisanje naučenih pisanih slova, utvrđivanje 133. Srpski jezik – Jabuka, Dragan Lukić, obrada
129. Matematika – Sabiranje i oduzimanje  utvrđivanje 130. Matematika – Sabiranje i oduzimanje utvrđivanje 131. Srpski jezik – Glas i pisano slovo Cc, obrada  132. Matematika – Sabiranje i oduzimanje,  provera znanja 133. Matematika – Desetice prve stotine, upoređivanje desetica,  obrada
26. Digitalni svet  – Lepo ponašanje na Internetu,  obrada 53. Svet oko nas – Biljke i životinje, obrada 13. Muzička  kultura  – Boc, boc iglicama, sviranje na dečjim instrumentima. Kiša pada, narodna pesma. Slušanje kompozicije Al je lep ovaj svet, Stevan St. Mokranjac i Aleksandar Korać, obrada i utvrđivanje  54. Svet oko nas – Biljke i životinje, utvrđivanje 26. Engleski jezik – Davanje kratkih usmenih opisa o spoljnjem izgledu i ostalim najjednostavnijim karakteristikama, utvrđivanje

II razred

ponedeljak, 05.04. utorak, 06.04. sreda, 07.04. četvrtak, 08.04. petak, 09.04.
129. Srpski jezik – Razlikovanje potvrdnih i odričnih glagolskih oblika, obrada 130. Srpski jezik – Narodna priča: Sedam prutova, obrada 131. Matematika – Deljivost brojeva. Sadržalac,  obrada 132. Srpski jezik – Učimo pisana slova latinice C, Č, Ć, obrada 133.  Srpski jezik – Naučili smo pisana slova latinice L, Lj, C, Č, Ć, utvrđivanje
129. Matematika – Broj jedan kao delilac i nula kao deljenik,  obrada 130. Matematika – Broj jedan kao delilac i nula kao deljenik,  utvrđivanje 131. Srpski jezik – Učimo pisana slova latinice L, Lj, obrada 132. Matematika – Deljivost brojeva. Sadržalac,  obrada 133. Matematika – Deljenje,  utvrđivanje
26. Engleski jezik – Izražavanje sposobnosti; davanje informacija o svojim sposobnostima i traženje informacije o tuđim sposobnostima, obrada i utvrđivanje 53. Svet oko nas – Živa bića, utvrđivanje 26. Likovna kultura – Pečat,  obrada 54. Svet oko nas – Biljke u mojoj okolini, obrada 27. Muzička kultura – Lazara majka učila, narodna pesma, obrada

III razred

ponedeljak, 05.04. utorak, 06.04. sreda, 07.04. četvrtak, 08.04. petak, 09.04.
129. Srpski jezik – Izražajno čitanje dramskog teksta Nikad dva dobra J. Jorgačević po ulogama, utvrđivanje 130. Srpski jezik – Branislav Crnčević: Ljutito meče, obrada 131. Matematika – Zavisnost proizvoda od promene činilaca, obrada 132.Srpski jezik – Jezičke vežbe, utvrđivanje 133. Srpski jezik – Izbor iz ilustrovanih enciklopedija i časopisa za decu, obrada
129. Matematika – Redosled računskih operacija,  obrada 130. Matematika – Redosled računskih operacija,  utvrđivanje 131. Srpski jezik – Čas posvećen Međunarodnom danu knjige za decu, obrada 132. Matematika – Zavisnost proizvoda od promene činilaca,  utvrđivanje 133. Matematika – Stalnost proizvoda, obrada
26. Engleski jezik –  Opisivanje mesta i prostora; opisivanje položaja u prostoru;traženje i davanje informacija o položaju u prostoru, obrada i utvrđivanje 53. Priroda i društvo – Kretanje, svetlost i zvuk, sistematizacija 26. Likovna kultura – Ornament. Moja šara (ornament za vez, čarape, prekrivač, tepih…),  obrada i vežbanje 54. Priroda i društvo – Kretanje, svetlost i zvuk, provera znanja 27. Muzička kultura – Stanko Korunović: Idu, idu mravi, sviranje i pevanje, obrada

IV razred

ponedeljak, 05.04. utorak, 06.04. sreda, 07.04. četvrtak, 08.04. petak, 09.04.
129. Srpski jezik – Moja neostvarena želja, utvrđivanje 130. Srpski jezik – Pisanje suglasnika J, proširivanje znanja 131. Matematika – Množenje i deljenje u skupu N, provera 132. Srpski jezik – P. Žebeljan: Moja Milena, utvrđivanje 133. Srpski jezik – Kako sam nadmudrio, obrada
129. Matematika – Deljenje višecifrenog broja višecifrenim brojem, utvrđivanje 130. Matematika – Deljenje i množenje višecifrenog broja višecifrenim brojem, utvrđivanje 131. Srpski jezik – P. Žebeljan: Moja Milena, obrada 132. Matematika – Deljenje sa ostatkom, obrada 133. Matematika – Deljenje sa ostatkom, utvrđivanje
26. Engleski jezik –   Davanje i traženje osnovnih informacija o drugima; prepoznavanje šta ko radi (zanimanja), obnavljanje i utvrđivanje 53. Priroda i društvo – Smeše, rastvori i materijali, provera 26. Likovna kultura – Volumen-prostor; Guliver-veliko i malo-vajanje-karton, plastika, obrada 54. Priroda i društvo – Tragovi prošlosti i vremenska lenta, obrada 27. Muzička kultura –  Slušanje muzike-Kamij Sen Sans-Karneval životinja (Kengur, Akvarijum, Finale), obrada i obnavljanje

V razred

Satnica ponedeljak 05.04. utorak 06.04. sreda 07.04. četvrtak 08.04. petak 09.04.
08.00 – 08.30 103. Srpski jezik – Futur prvi, obrada 105. Matematika – Nejednačine sa nepoznatim sabirkom, umanjenikom ili umanjiocem, obrada 105. Srpski jezik – Dramatizacija odlomka romana Agi i Ema, vežbanje 106. Matematika – Nejednačine sa nepoznatim sabirkom, umanjenikom ili umanjiocem, utvrđivanje 106. Srpski jezik – Odrična rečca ne uz imenice, prideve i glagole, vežbanje
08.35 – 09.05 104. Matematika – Nejednačine, obrada 104. Srpski jezik – Igor Kolarov: Agi i Ema, obrada, vežbanje/ utvrđivanja 26. Tehnika i tehnologija – Postupci ručne obrade i spajanja papira, tekstila, kože i drveta – sečenje/rezanje, spajanje (lepljenje) i zaštita (lakiranje), vežba 27. Engleski: Opisivanje sadašnjih i prošlih radnji (The Present Simple vs The Past Simple), Opisivanje sposobnosti u prošlosti (Could for past ability), obrada i utvrđivanje 107. Matematika – Nejednačine, utvrđivanje
09.10 – 09.40 26. Istorija – Uspon Rima, obrada 53. Biologija – Kućni ljubimci, obrada 26. Geografija – Klimatski činioci i osnovni tipovi klime, obrada 54. Biologija – Gajenje životinja, obrada 27. Informatika i računarstvo – Ciklusi: Ponavljanje delova programa; Blokovi ponavljanja u Scratch okruženju, obrada/vežbanje

VI razred

Satnica ponedeljak 05.04. utorak 06.04. sreda 07.04. četvrtak 08.04. petak 09.04.
08.00 – 08.30 103. Srpski jezik – Treći školski pismeni zadatak, utvrđivanje 105. Matematika – Jednačine u skupu racionalnih brojeva– primena, utvrđivanje 105. Srpski jezik – Ispravak trećeg školskog pismenog zadatka, vežbanje/ utvrđivanje 106. Matematika – Nejednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem racionalnih brojeva, obrada 106. Srpski jezik – Kulturno-istorijsko predanje (npr. Smrt Marka Kraljevića), obrada
08.35 – 09.05 104. Matematika – Jednačine u vezi sa množenjem i deljenjem racionalnih brojeva, obrada 104. Srpski jezik – Ispravak trećeg školskog pismenog zadatka, vežbanje/ utvrđivanje 26. Biologija – Prirodna i veštačka selekcija, obrada i utvrđivanje 27. Engleski jezik: Iskazivanje predviđanja, odluka, planova i namera, i unapred dogovorenih radnji, obrada i utvrđivanje 107. Matematika – Nejednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem racionalnih brojeva, utvrđivanje
09.10 – 09.40 26. Istorija – Srpska despotovina, obrada i utvrđivanje 53. Fizika – Gustina tela. Prilavanje tela i srednja gustina, utvrđivanje 26. Geografija – Pojam, nastanak i geografski položaj države, utvrđivanje/ Veličina države, kompaktnost teritorije i oblik vladavine, obrada 54. Fizika – Određivanje gustine čvrstih tela pravilnog i nepravilnog geometrijskog oblika 27. Informatika i računarstvo – Grananje: Operatori poređenja; Logički tip podatka; Logički operatori, obrada/vežbanje

VII razred

Satnica ponedeljak 05.04. utorak 06.04. sreda 07.04. četvrtak 08.04. petak 09.04.
09.45 – 10.15 103. Srpski jezik – Janko Veselinović: Hajduk Stanko, obrada 105. Matematika – Treći pismeni zadatak, provera znanja 105. Srpski jezik – Domaća lektira: Epske narodne pesme o uskocima (Ivo Senković i aga od Ribnika, Ropstvo Janković Stojana), obrada 106. Matematika – Ispravak trećeg pismenog zadatka, utvrđivanje 106. Srpski jezik – Domaća lektira – Epske narodne peme o uskocima (Ivo Senković i aga od Ribnika, Ropstvo Janković Stojana), obrada
10.20 – 10.50 104. Matematika – Polinomi i operacije sa polinomima, sistematizacija 104. Srpski jezik – Gramatika: Izrične rečenice (zavisnoupitne rečenice), obrada 26. Geografija – Afrika, sistematizacija/ Severna Amerika – geografski položaj, granice, podela i veličina Amerike, obrada 27. Engleski jezik: Opisivanje radnji iz prošlosti (The Past Simple – passive), Opisivanje prošlih i sadašnjih radnji (The Present Perfect – passive), obrada i utvrđivanje 107. Matematika – Rastavljanje monoma na činioce, (najveći) zajednički činilac monoma, obrada
10.55 – 11.25 26. Istorija – Kneževina Crna Gora u drugoj polovini 19. i početkom 20. veka, obrada/ Srbi pod habzburškom i osmanskom vlašću u drugoj polovini 19. i početkom 20. veka, obrada 27. Biologija – Izlučivanje, obrada i utvrđivanje 26. Hemija – Količina supstance, masa i brojnost čestica, obrada i utvrđivanje 27. Fizika: Potencijalna energija. Gravitaciona potencijalna energija tela, Kinetička i potencijalna energija, obrada i utvrđivanje 27. Informatika i računarstvo – Iscrtavanje mnogougla: Definisanje temena; Iscrtavanje mnogougla određene boje i koordinata, obrada/vežbanje

VIII razred

Satnica ponedeljak 05.04. utorak 06.04. sreda 07.04. četvrtak 08.04. petak 09.04.
11.30 – 12.00 103. Srpski jezik – Jezička kultura: Nelinearni tekstovi, ponavljanje/vežbanje 105. Matematika – Ispravak trećeg pismenog zadatka, utvrđivanje 105. Srpski jezik – Pravopis: Pisanje imena iz stranih jezika, vežbanje 106. Matematika – Rešavanje sistema linearnih jednačina metodom suprotnih koeficijenata, obrada 106. Srpski jezik – Stilska obrada jedne teme na tri različita nivoa, vežbanje
12.05 – 12.35 104. Matematika – Treći pismeni zadatak, provera znanja 104. Srpski jezik – Miloš Crnjanski: Lament nad Beogradom (odlomak), obrada 52. Geografija – Rudarstvo, obrada 27. Informatika i računarstvo – Osnovne analize tabelarno zapisanih podataka: Sortiranje i filtriranje redova tabele, obrada/vežbanje 107. Matematika – Rešavanje sistema linearnih jednačina metodom suprotnih koeficijenata, utvrđivanje
12.40 – 13.10 51. Istorija – Jugoslavija 1941–1942, utvrđivanje 53. Biologija – Prirodni resursi, obrada 52. Istorija – Jugoslovensko ratište i završna faza rata 1943–1945, obrada 53. Fizika – Magnetno polje stalnih magneta i magnetno polje Zemlje, utvrđivanje 53. Geografija – Teška i laka industrija, obrada
13.15 – 13.45 52. Fizika – Magnetno polje stalnih magneta i magnetno polje Zemlje, obrada 26. Engleski jezik – Opisivanje pojava, radnji, stanja, zbivanja (Adverbs of manner-comparison), obrada i utvrđivanje 52. Hemija – Masti i ulja, obrada 54. Biologija – Životna sredina i održivi razvoj, utvrđivanje 53. Hemija – Masti i ulja, utvrđivanje

 

 

RAZRED Satnica prikazivanja časova RAZRED Satnica prikazivanja časova
Prvi razred RTS Planeta Peti razred
RTS 2
8.00 – 8.30
8.35 – 9.05
9.10 – 9.40
Drugi razred RTS Planeta Šesti razred
RTS 3
8.00 – 8.30
8.35 -9.05
9.10 -9.40
Treći razred RTS Planeta Sedmi razred
RTS 3
9.45 – 10.15
10.20 – 10.50
10.55 – 11.25
Četvrti razred  RTS Planeta Osmi razred
RTS 3
11.30 – 12.00
12.05 – 12.35
12.40 – 13.10
13.15 – 13.45

Podelite sa prijateljima