facebook
Raspored TV nastave za period od 22.02. do 28.02.2021. godine za sve razrede osnovne škole

Raspored TV nastave za period od 05.04. do 11.04.2021. godine za sve razrede osnovne škole

Podelite sa prijateljima

I razred

ponedeljak, 05.04.utorak, 06.04.sreda, 07.04.četvrtak, 08.04.petak, 09.04.
129. Srpski jezik – Glas i pisano slovo Ćć, obrada130. Srpski jezik – Glas i pisano slovo Ff131. Matematika – Sabiranje i oduzimanje  utvrđivanje132. Srpski jezik – Čitanje i pisanje naučenih pisanih slova, utvrđivanje133. Srpski jezik – Jabuka, Dragan Lukić, obrada
129. Matematika – Sabiranje i oduzimanje  utvrđivanje130. Matematika – Sabiranje i oduzimanje utvrđivanje131. Srpski jezik – Glas i pisano slovo Cc, obrada 132. Matematika – Sabiranje i oduzimanje,  provera znanja133. Matematika – Desetice prve stotine, upoređivanje desetica,  obrada
26. Digitalni svet  – Lepo ponašanje na Internetu,  obrada53. Svet oko nas – Biljke i životinje, obrada13. Muzička  kultura  – Boc, boc iglicama, sviranje na dečjim instrumentima. Kiša pada, narodna pesma. Slušanje kompozicije Al je lep ovaj svet, Stevan St. Mokranjac i Aleksandar Korać, obrada i utvrđivanje 54. Svet oko nas – Biljke i životinje, utvrđivanje26. Engleski jezik – Davanje kratkih usmenih opisa o spoljnjem izgledu i ostalim najjednostavnijim karakteristikama, utvrđivanje

II razred

ponedeljak, 05.04.utorak, 06.04.sreda, 07.04.četvrtak, 08.04.petak, 09.04.
129. Srpski jezik – Razlikovanje potvrdnih i odričnih glagolskih oblika, obrada130. Srpski jezik – Narodna priča: Sedam prutova, obrada131. Matematika – Deljivost brojeva. Sadržalac,  obrada132. Srpski jezik – Učimo pisana slova latinice C, Č, Ć, obrada133.  Srpski jezik – Naučili smo pisana slova latinice L, Lj, C, Č, Ć, utvrđivanje
129. Matematika – Broj jedan kao delilac i nula kao deljenik,  obrada130. Matematika – Broj jedan kao delilac i nula kao deljenik,  utvrđivanje131. Srpski jezik – Učimo pisana slova latinice L, Lj, obrada132. Matematika – Deljivost brojeva. Sadržalac,  obrada133. Matematika – Deljenje,  utvrđivanje
26. Engleski jezik – Izražavanje sposobnosti; davanje informacija o svojim sposobnostima i traženje informacije o tuđim sposobnostima, obrada i utvrđivanje53. Svet oko nas – Živa bića, utvrđivanje26. Likovna kultura – Pečat,  obrada54. Svet oko nas – Biljke u mojoj okolini, obrada27. Muzička kultura – Lazara majka učila, narodna pesma, obrada

III razred

ponedeljak, 05.04.utorak, 06.04.sreda, 07.04.četvrtak, 08.04.petak, 09.04.
129. Srpski jezik – Izražajno čitanje dramskog teksta Nikad dva dobra J. Jorgačević po ulogama, utvrđivanje130. Srpski jezik – Branislav Crnčević: Ljutito meče, obrada131. Matematika – Zavisnost proizvoda od promene činilaca, obrada132.Srpski jezik – Jezičke vežbe, utvrđivanje133. Srpski jezik – Izbor iz ilustrovanih enciklopedija i časopisa za decu, obrada
129. Matematika – Redosled računskih operacija,  obrada130. Matematika – Redosled računskih operacija,  utvrđivanje131. Srpski jezik – Čas posvećen Međunarodnom danu knjige za decu, obrada132. Matematika – Zavisnost proizvoda od promene činilaca,  utvrđivanje133. Matematika – Stalnost proizvoda, obrada
26. Engleski jezik –  Opisivanje mesta i prostora; opisivanje položaja u prostoru;traženje i davanje informacija o položaju u prostoru, obrada i utvrđivanje53. Priroda i društvo – Kretanje, svetlost i zvuk, sistematizacija26. Likovna kultura – Ornament. Moja šara (ornament za vez, čarape, prekrivač, tepih…),  obrada i vežbanje54. Priroda i društvo – Kretanje, svetlost i zvuk, provera znanja27. Muzička kultura – Stanko Korunović: Idu, idu mravi, sviranje i pevanje, obrada

IV razred

ponedeljak, 05.04.utorak, 06.04.sreda, 07.04.četvrtak, 08.04.petak, 09.04.
129. Srpski jezik – Moja neostvarena želja, utvrđivanje130. Srpski jezik – Pisanje suglasnika J, proširivanje znanja131. Matematika – Množenje i deljenje u skupu N, provera132. Srpski jezik – P. Žebeljan: Moja Milena, utvrđivanje133. Srpski jezik – Kako sam nadmudrio, obrada
129. Matematika – Deljenje višecifrenog broja višecifrenim brojem, utvrđivanje130. Matematika – Deljenje i množenje višecifrenog broja višecifrenim brojem, utvrđivanje131. Srpski jezik – P. Žebeljan: Moja Milena, obrada132. Matematika – Deljenje sa ostatkom, obrada133. Matematika – Deljenje sa ostatkom, utvrđivanje
26. Engleski jezik –   Davanje i traženje osnovnih informacija o drugima; prepoznavanje šta ko radi (zanimanja), obnavljanje i utvrđivanje53. Priroda i društvo – Smeše, rastvori i materijali, provera26. Likovna kultura – Volumen-prostor; Guliver-veliko i malo-vajanje-karton, plastika, obrada54. Priroda i društvo – Tragovi prošlosti i vremenska lenta, obrada27. Muzička kultura –  Slušanje muzike-Kamij Sen Sans-Karneval životinja (Kengur, Akvarijum, Finale), obrada i obnavljanje

V razred

Satnicaponedeljak 05.04.utorak 06.04.sreda 07.04.četvrtak 08.04.petak 09.04.
08.00 – 08.30103. Srpski jezik – Futur prvi, obrada105. Matematika – Nejednačine sa nepoznatim sabirkom, umanjenikom ili umanjiocem, obrada105. Srpski jezik – Dramatizacija odlomka romana Agi i Ema, vežbanje106. Matematika – Nejednačine sa nepoznatim sabirkom, umanjenikom ili umanjiocem, utvrđivanje106. Srpski jezik – Odrična rečca ne uz imenice, prideve i glagole, vežbanje
08.35 – 09.05104. Matematika – Nejednačine, obrada104. Srpski jezik – Igor Kolarov: Agi i Ema, obrada, vežbanje/ utvrđivanja26. Tehnika i tehnologija – Postupci ručne obrade i spajanja papira, tekstila, kože i drveta – sečenje/rezanje, spajanje (lepljenje) i zaštita (lakiranje), vežba27. Engleski: Opisivanje sadašnjih i prošlih radnji (The Present Simple vs The Past Simple), Opisivanje sposobnosti u prošlosti (Could for past ability), obrada i utvrđivanje107. Matematika – Nejednačine, utvrđivanje
09.10 – 09.4026. Istorija – Uspon Rima, obrada53. Biologija – Kućni ljubimci, obrada26. Geografija – Klimatski činioci i osnovni tipovi klime, obrada54. Biologija – Gajenje životinja, obrada27. Informatika i računarstvo – Ciklusi: Ponavljanje delova programa; Blokovi ponavljanja u Scratch okruženju, obrada/vežbanje

VI razred

Satnicaponedeljak 05.04.utorak 06.04.sreda 07.04.četvrtak 08.04.petak 09.04.
08.00 – 08.30103. Srpski jezik – Treći školski pismeni zadatak, utvrđivanje105. Matematika – Jednačine u skupu racionalnih brojeva– primena, utvrđivanje105. Srpski jezik – Ispravak trećeg školskog pismenog zadatka, vežbanje/ utvrđivanje106. Matematika – Nejednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem racionalnih brojeva, obrada106. Srpski jezik – Kulturno-istorijsko predanje (npr. Smrt Marka Kraljevića), obrada
08.35 – 09.05104. Matematika – Jednačine u vezi sa množenjem i deljenjem racionalnih brojeva, obrada104. Srpski jezik – Ispravak trećeg školskog pismenog zadatka, vežbanje/ utvrđivanje26. Biologija – Prirodna i veštačka selekcija, obrada i utvrđivanje27. Engleski jezik: Iskazivanje predviđanja, odluka, planova i namera, i unapred dogovorenih radnji, obrada i utvrđivanje107. Matematika – Nejednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem racionalnih brojeva, utvrđivanje
09.10 – 09.4026. Istorija – Srpska despotovina, obrada i utvrđivanje53. Fizika – Gustina tela. Prilavanje tela i srednja gustina, utvrđivanje26. Geografija – Pojam, nastanak i geografski položaj države, utvrđivanje/ Veličina države, kompaktnost teritorije i oblik vladavine, obrada54. Fizika – Određivanje gustine čvrstih tela pravilnog i nepravilnog geometrijskog oblika27. Informatika i računarstvo – Grananje: Operatori poređenja; Logički tip podatka; Logički operatori, obrada/vežbanje

VII razred

Satnicaponedeljak 05.04.utorak 06.04.sreda 07.04.četvrtak 08.04.petak 09.04.
09.45 – 10.15103. Srpski jezik – Janko Veselinović: Hajduk Stanko, obrada105. Matematika – Treći pismeni zadatak, provera znanja105. Srpski jezik – Domaća lektira: Epske narodne pesme o uskocima (Ivo Senković i aga od Ribnika, Ropstvo Janković Stojana), obrada106. Matematika – Ispravak trećeg pismenog zadatka, utvrđivanje106. Srpski jezik – Domaća lektira – Epske narodne peme o uskocima (Ivo Senković i aga od Ribnika, Ropstvo Janković Stojana), obrada
10.20 – 10.50104. Matematika – Polinomi i operacije sa polinomima, sistematizacija104. Srpski jezik – Gramatika: Izrične rečenice (zavisnoupitne rečenice), obrada26. Geografija – Afrika, sistematizacija/ Severna Amerika – geografski položaj, granice, podela i veličina Amerike, obrada27. Engleski jezik: Opisivanje radnji iz prošlosti (The Past Simple – passive), Opisivanje prošlih i sadašnjih radnji (The Present Perfect – passive), obrada i utvrđivanje107. Matematika – Rastavljanje monoma na činioce, (najveći) zajednički činilac monoma, obrada
10.55 – 11.2526. Istorija – Kneževina Crna Gora u drugoj polovini 19. i početkom 20. veka, obrada/ Srbi pod habzburškom i osmanskom vlašću u drugoj polovini 19. i početkom 20. veka, obrada27. Biologija – Izlučivanje, obrada i utvrđivanje26. Hemija – Količina supstance, masa i brojnost čestica, obrada i utvrđivanje27. Fizika: Potencijalna energija. Gravitaciona potencijalna energija tela, Kinetička i potencijalna energija, obrada i utvrđivanje27. Informatika i računarstvo – Iscrtavanje mnogougla: Definisanje temena; Iscrtavanje mnogougla određene boje i koordinata, obrada/vežbanje

VIII razred

Satnicaponedeljak 05.04.utorak 06.04.sreda 07.04.četvrtak 08.04.petak 09.04.
11.30 – 12.00103. Srpski jezik – Jezička kultura: Nelinearni tekstovi, ponavljanje/vežbanje105. Matematika – Ispravak trećeg pismenog zadatka, utvrđivanje105. Srpski jezik – Pravopis: Pisanje imena iz stranih jezika, vežbanje106. Matematika – Rešavanje sistema linearnih jednačina metodom suprotnih koeficijenata, obrada106. Srpski jezik – Stilska obrada jedne teme na tri različita nivoa, vežbanje
12.05 – 12.35104. Matematika – Treći pismeni zadatak, provera znanja104. Srpski jezik – Miloš Crnjanski: Lament nad Beogradom (odlomak), obrada52. Geografija – Rudarstvo, obrada27. Informatika i računarstvo – Osnovne analize tabelarno zapisanih podataka: Sortiranje i filtriranje redova tabele, obrada/vežbanje107. Matematika – Rešavanje sistema linearnih jednačina metodom suprotnih koeficijenata, utvrđivanje
12.40 – 13.1051. Istorija – Jugoslavija 1941–1942, utvrđivanje53. Biologija – Prirodni resursi, obrada52. Istorija – Jugoslovensko ratište i završna faza rata 1943–1945, obrada53. Fizika – Magnetno polje stalnih magneta i magnetno polje Zemlje, utvrđivanje53. Geografija – Teška i laka industrija, obrada
13.15 – 13.4552. Fizika – Magnetno polje stalnih magneta i magnetno polje Zemlje, obrada26. Engleski jezik – Opisivanje pojava, radnji, stanja, zbivanja (Adverbs of manner-comparison), obrada i utvrđivanje52. Hemija – Masti i ulja, obrada54. Biologija – Životna sredina i održivi razvoj, utvrđivanje53. Hemija – Masti i ulja, utvrđivanje

 

 

RAZREDSatnica prikazivanja časovaRAZREDSatnica prikazivanja časova
Prvi razredRTS PlanetaPeti razred
RTS 2
8.00 – 8.30
8.35 – 9.05
9.10 – 9.40
Drugi razredRTS PlanetaŠesti razred
RTS 3
8.00 – 8.30
8.35 -9.05
9.10 -9.40
Treći razredRTS PlanetaSedmi razred
RTS 3
9.45 – 10.15
10.20 – 10.50
10.55 – 11.25
Četvrti razred RTS PlanetaOsmi razred
RTS 3
11.30 – 12.00
12.05 – 12.35
12.40 – 13.10
13.15 – 13.45

Podelite sa prijateljima