facebook
Raspored nastave u osnovnim [kolama od 07.12. do 13.12.2020. godine

Raspored TV nastave za period od 07.12. do 13.12.2020. godine za sve razrede osnovne škole

Podelite sa prijateljima

07.12-13.12.2020.

I razred

ponedeljak, 07.12.utorak, 08.12.sreda, 09.12.četvrtak, 10.12.petak, 11.12.
67. Srpski jezik – Nije lako biti dete, Dragomir Đorđević – obrada68. Srpski jezik – Glas i štampano slovo Dždž – obrada69. Matematika – Broj 8 – utvrđivanje70. Srpski jezik – Čitanje i pisanje naučenih slova – utvrđivanje71. Srpski jezik – Deca su ukras sveta, Ljubivoje Ršumović – obrada
67. Matematika – Brojevi 6 i 7 – utvrđivanje68. Matematika – Broj 8 – obrada69. Srpski jezik – Glas i štampano slovo Đđ – obrada70. Matematika – Prethodnik i sledbenik – obrada71. Matematika – Prethodnik i sledbenik – utvrđivanje
14. Digitalni svet  – Umetnost u digitalnom svetu – obrada28. Svet oko nas – Ja, porodica i dom –  sistematizacija7. Muzička kultura – Slušanje kompozicija Medvedova ženidba, L. Dimitrijević i Avanture maloga Ju Ju. Sitna je kiša padala, narodna pesma. Pevanje pesme Sitna je kiša padala i ritam kroz igru: Dobro jutro, dobar dan – Tatjana Drobni – obrada, utvrđivanje29. Svet oko nas – Snalaženje u vremenu – obrada13. Engleski jezik –  Imenovanje i kratko opisivanje bića i predmeta; osnovne boje; izražavanje pripadanja/ nepripadanja; brojevi do 10. Opisivanje živih bića, mesta
i pojava – utvrđivanje i obrada

 

II razred

ponedeljak, 07.12.utorak, 08.12.sreda, 09.12.četvrtak, 10.12.petak, 11.12.
67. Srpski jezik – Učimo štampana slova latinice P, R – obrada68. Srpski jezik – Naučili smo slova latinice U, V, P, R – utvrđivanje 69. Matematika – Množenje broja 5 i brojem 5 – utvrđivanje70. Srpski jezik – Učimo štampana slova latinice L, Lj – obrada71. Srpski jezik – Učimo štampana slova latinice C, Č, Ć – obrada
67. Matematika – Množenje broja 10 i brojem 10 – utvrđivanje68. Matematika – Množenje broja 5 i brojem 5 – obrada69. Srpski jezik – Pisanje naziva država, gradova i sela, jednočlanih i višečlanih geografskih naziva – obrada70. Matematika – Množenje brojevima 2, 5 i 10 – utvrđivanje 71. Matematika – Množenje broja 3 i brojem 3 – obrada
14. Engleski jezik –  Utvrđivanje gradiva. Opisivanje živih bića, predmeta, mesta i pojava iz neposrednog okruženja; izražavanje pripadnosti /nepripadnosti – utvrđivanje i obrada28. Svet oko nas – Kultura življenja – sistematizacija14. Likovna kultura – Stvaramo novo od starog – pravimo nakit od novina – utvrđivanje29. Svet oko nas – Kretanje – obrada14. Muzička kultura – Novogodišnja čestitka, Jovan Adamov, Pero Zubac -obrada

 

III razred

ponedeljak, 07.12.utorak, 08.12.sreda, 09.12.četvrtak, 10.12.petak, 11.12.
67. Srpski jezik – Upotreba velikog slova u pisanju višečlanih geografskih naziva – utvrđivanje68. Srpski jezik – Aleksandar Popović: Led se topi – obrada69. Matematika – Deljenje dvocifrenog broja jednocifrenim – utvrđivanje70. Srpski jezik – Scensko prikazivanje dramskog teksta Led se
topi, Aleksandra Popovića – utvrđivanje
71. Srpski jezik – Govorna vežba: Iskreno o sebi – obrada
67.Matematika – Množenje  dvocifrenog broja jednocifrenim – utvrđivanje68. Matematika – Deljenje dvocifrenog broja jednocifrenim – obrada69. Srpski jezik – Aleksandar Popović: Led se topi – utvrđivanje70. Matematika – Množenje i deljenje dvocifrenog broja jednocifrenim – obrada  i utvrđivanje71. Matematika – Množenje i deljenje dvocifrenog broja jednocifrenim – utvrđivanje
14. Engleski jezik –  Utvrđivanje gradiva. Davanje i traženje osnovnih informacija o sebi i drugima; opisivanje bića i predmeta iz neposrednog okruženja
– obrada i utvrđivanje
28. Priroda i društvo – Stanja vode i kruženje vode u prirodi – utvrđivanje14. Likovna kultura – Slika, tekst, zvuk – reklama i bilbord – obrada i vežbanje29. Priroda i društvo – Promene pri zagrevanju i hlađenju vazduha – obrada14. Muzička kultura – Narodna pesma: Sol mi daj. Ton i nota SOL – obrada

 

IV razred

ponedeljak, 07.12.utorak, 08.12.sreda, 09.12.četvrtak, 10.12.petak, 11.12.
67. Srpski jezik – L. Kerol: Izborna trka i druga priča – obrada68. Srpski jezik – L. Kerol: Izborna trka i druga priča- obrada i utvrđivanje69. Matematika – Redosled računskih operacija (sabiranje i oduzimanje) – obrada70. Srpski jezik – Narodna pripovetka: Međed, svinja i lisica – obrada71. Srpski jezik – Vreme kada se vrši radnja – obrada
67. Matematika – Stalnost razlike – obrada 68. Matematika – Zavisnost razlike od promene umanjenika ili umanjioca. Stalnost razlike – utvrđivanje69. Srpski jezik – Glagoli – obnavljanje 70. Matematika – Redosled računskih operacija (sabiranje i oduzimanje) – utvrđivanje71. Matematika – Redosled računskih operacija (sabiranje i oduzimanje) – utvrđivanje
14. Engleski jezik –  Utvrđivanje gradiva. Opisivanje predmeta; izražavanje pripadanja/ nepripadanja i posedovanja/ neposedovanja – obrada28. Priroda i društvo – Kako čovek treba da se odnosi prema sebi – obrada14. Likovna kultura – Vežbe; slikamo na kamenu – estetska analiza, slikanje – umetničke reprodukcije, tempere – vežbe29. Priroda i društvo – Kako čovek treba da se odnosi prema drugim ljudima i prirodi – obrada14. Muzička kultura –  Pesma o stupnjevima, Z. Vasiljević. Polustepen, Z. Vasiljević – obrada i obnavljanje

 

V razred

Satnicaponedeljak 07.12.utorak 08.12.sreda 09.12.četvrtak 10.12.petak 11.12.
08.00 – 08.3054. Srpski jezik – Anton Pavlovič Čehov: Šala, obrada55. Matematika – Pojam razlomka, utvrđivnje56. Srpski jezik – Desanka Maksimović: Srebrne plesačice / Milovan Danojlić: Šljiva, obrada56. Matematika – Proširivanje i skraćivanje razlomaka, obrada57. Srpski jezik – Pravopis: Zamenica Vi iz poštovanja, vežbanje /Zamenice, utvrđivanje
08.35 – 09.0554. Matematika – Pojam razlomka, obrada55. Srpski jezik – Zamenice – lične zamenice/ Zamenice – promena ličnih zamenica – naglašeni i nenaglašeni oblici/obrada14. Tehnika i tehnologija – Geometrijsko crtanje (crtanje paralelnih pravih, crtanje normale na datu pravu, crtanje uglova pomoću lenjira i trougaonika), obrada i vežbe14. Engleski jezik – Opisivanje bića (Can for ability/Present Simple Tense) /
Opisivanje bića, predmeta i mesta (Comparing and describing people, places and things using comparative adjectives) /
Opisivanje bića, predmeta i mesta (Comparing and describing people, places and things using superlative adjectives), obrada i utvrđivanje
57. Matematika – Proširivanje i skraćivanje razlomaka, utvrđivanje
09.10 – 09.4014. Istorija – Najstariji period grčke istorije, utvrđivanje28. Biologija – Rast i razvoj. Dužina života, utvrđivanje14. Geografija – Postanak i unutrašnja građa Zemlje, litosferne ploče, vulkanizam i zemljotresi, utvrđivanje29. Biologija – Promene koje čovek prolazi tokom razvića, pubertet i polna zrelost, obrada14. Informatika i računarstvo – Bezbedno ponašanje na internetu

 

VI razred

Satnicaponedeljak 07.12.utorak 08.12.sreda 09.12.četvrtak 10.12.petak 11.12.
08.00 – 08.3054. Srpski jezik – Jezička kultura. Priprema za drugi školski pismeni zadatak, vežbanje55. Matematika – O razlomcima ukratko, obnavljanje56. Srpski jezik – Drugi pismeni zadatak, ispravak56. Matematika – Skup racionalnih brojeva, brojevna prava, apslutna vrednost racionalnog broja, obrada 57. Srpski jezik – Ispravak drugog školskog pismenog zadatka
08.35 – 09.0554. Matematika – Trougao – kontrolna vežba, provera znanja55. Srpski jezik – Drugi pismeni zadatak, vežbanje14. Biologija – Kretanje – skelet, obrada i utvrđivanje14. Engleski jezik – Opisivanje radnji u prošlosti (Describing past events – Past Simple -affirmative forms), obrada i utvrđivanje / Opisivanje radnji u prošlosti (Describing past events-Past Simple-negative forms and questions), obrada i utvrđivanje /
Opisivanje radnji u prošlosti (Describing past events-Past Simple-affirmative and negative forms and questions), utvrđivanje
57. Matematika – Sabiranje i oduzimanje racionalnih brojeva u obliku razlomka, obrada
09.10 – 09.4014. Istorija – Postanak i razvoj srednjovekovnih gradova, obrada i utvrđivanje28. Fizika – Određivanje intenziteta sile dinamometrom, utvrđivanje14. Geografija – Pojam i odlike, tipovi sela i procesi u ruralnom prostoru, obrada / Pojam i odlike grada, urbanizacija, funkcije i privlačnost gradova, obrada29. Fizika – Merenje elastične sile pri istezanju i sabijanju opruge, laboratorijska vežba14. Informatika i računarstvo – Digitalno nasilje

 

VII razred

Satnicaponedeljak 07.12.utorak 08.12.sreda 09.12.četvrtak 10.12.petak 11.12.
09.45 – 10.1554. Srpski jezik – Gramatika: Imenička i pridevska sintagma, obrada55. Matematika – Stepen i operacije sa stepenima, utvrđivanje56. Srpski jezik – Jezička kultura: Funkcionalni stilovi: književnoumetnički i publicistički, obrada56. Matematika – Stepen i operacije sa stepenima, sistematizacija57. Srpski jezik – Gramatika: Glagolska i priloška sintagm, obrada
10.20 – 10.5054. Matematika – Stepen dekadne jedinice čiji je izložilac ceo broj – načini zapisa broja,  utvrđivanje55. Srpski jezik – Književnost: Momo Kapor: Mali Princ i Dušan Pop Đurđev: Let lionskog Ikara, vežbanje14. Geografija – Stanovništvo Azije, obrada / Naselja i privredne odlike Azije, obrada / Politička podela Azije, obrada14. Engleski jezik – Ispravka prvog pismenog zadatka, utvrđivanje i sistematizacija / Izražavanje količina (Quantifiers+countable and uncountable nouns), obrada i utvrđivanje / Izražavanje količina (Quantifiers+countable and uncountable nouns), utvrđivanje57.  Matematika – Stepen i operacije sa stepenima, kontrolna vežba, provera znanja
10.55 – 11.2514. Istorija – Srbi pod habzburškom i osmanskom vlašću u prvoj polovini 19. veka, obrada / Crna Gora i Srbi pod habzburškom i osmanskom vlašću u prvoj polovini 19. veka, utvrđivanje15. Biologija – Gljive i lišajevi, obrada i utvrđivanje14. Hemija -Valenca, utvrđivanje / Smeše: homogene i heterogene, obrada14. Fizika – Galilejev ogled Slobodno padanje tela, bestežinsko stanje.  Padanje tela u raznim sredinama. Bestežinsko stanje tela, obrada14. Informatika i računarstvo – Kreiranje superveza, utvrđivanje

 

VIII razred

Satnicaponedeljak 07.12.utorak 08.12.sreda 09.12.četvrtak 10.12.petak 11.12.
11.30 – 12.0054. Srpski jezik – Drugi školski pismeni zadatak, vežbanje55. Matematika – Površina pravilne prizme, utvrđivanje56. Srpski jezik – Ispravak drugog školskog pismenog zadatka, vežbanje56. Matematika – Površina pravilne prizme, utvrđivanje57. Srpski jezik – Komunikativne i predikatske rečenice, ponavljanje i vežbanje
12.05 – 12.3554. Matematika – Površina pravilne prizme, obrada 55. Srpski jezik – Ispravak drugog školskog pismenog zadatka, vežbanje27. Geografija – Zemljište, biljni i životinjski svet, utvrđivanje14. Informatika i računarstvo – Analiza podataka u Pajton-u57. Matematika – Zapremina prave prizme, obrada
12.40 – 13.1027. Istorija – Solunski front i oslobođenje zemlj, utvrđivanje28. Biologija – Šumski ekosistemi Srbije, obrada28. Istorija – Nastanak Jugoslavije, obrada28. Fizika – Električno polje Jačina električnog polja, utvrđivanje28. Geografija – Zaštita prirode i zagađenje: geonasleđe Srbije, vazduh u Srbiji i njegovo zagađenje, vode u Srbiji – njihovo zagađenje i poplave, zagađenje i erozija zemljišta, obrada
13.15 – 13.4527. Fizika – Električno polje, Jačina električnog polja, obrada14. Engleski jezik – Opisivanje događaja u prošlosti (The Past Perfect Tense), obrada i utvrđivanje / Opisivanje događaja u prošlosti (Past Simple, Past Continuous and Past Perfect), utvrđivanje27. Hemija – Klasifikacija ugljovodonika i fizička svojstva ugljovodonika, obrada29. Biologija – Šumski ekosistemi Srbije, utvrđivanje28. Hemija – Elementarni sastav, podela i fizička svojstva ugljovodonika, utvrđivanje

 

 

РАЗРЕДСатница приказивања часоваРАЗРЕДСатница приказивања часова
Први разредРТС ПланетаПети разред
РТС 2
8.00 – 8.30
8.35 – 9.05
9.10 – 9.40
Други разредРТС ПланетаШести разред
РТС 3
8.00 – 8.30
8.35 -9.05
9.10 -9.40
Трећи разредРТС ПланетаСедми разред
РТС 3
9.45 – 10.15
10.20 – 10.50
10.55 – 11.25
Четврти разред РТС ПланетаОсми разред
РТС 3
11.30 – 12.00
12.05 – 12.35
12.40 – 13.10
13.15 – 13.45

Podelite sa prijateljima