facebook
Raspored nastave u osnovnim [kolama od 07.12. do 13.12.2020. godine

Raspored TV nastave za period od 08.02. do 14.02.2021. godine za sve razrede osnovne škole

Podelite sa prijateljima

I razred

ponedeljak, 08.02.utorak, 09.02.sreda, 10.02.četvrtak, 11.02.petak, 12.02.
91. Srpski jezik – Čitanje i pisanje naučenih pisanih slova – utvrđivanje92. Srpski jezik – Glas i pisano slovo Oo – obrada93. Matematika – Veza sabiranja i oduzimanja – utvrđivanje94. Srpski jezik – Čitanje i pisanje naučenih pisanih slova – utvrđivanje95. Srpski jezik – Sveti Sava i đaci, narodna priča -obrada
91. Matematika – Zamena mesta i združivanje sabiraka – utvrđivanje92. Matematika – Veza sabiranja i oduzimanja – obrada93. Srpski jezik – Glas i pisano slovo Ss – obrada94. Matematika – Za toliko veći broj – obrada95. Matematika – Za toliko veći broj – utvrđivanje
19. Digitalni svet – Prenošenje poruka nekad i sad – utvrđivanje38. Svet oko nas – Materijali – utvrđivanje9. Muzička kultura – Pevamo i slušamo kompozicije. Januarske zvezde, Miodrag Ilić Beli – obrada i utvrđivanje39. Svet oko nas – Svojstva materijala – obrada18. Engleski jezik -. Imenovanje i kratko opisivanje predmeta (delova odeće); osnovne boje; izražavanje pripadanja/ nepripadanja;
Uočavanje sličnosti i razlika u načinu odevanja u ciljnoj kulturi i kod nas; opisivanje predmeta najjednostavnijim jezičkim sredstvima – obrada i utvrđivanje

 

II razred

ponedeljak, 08.02.utorak, 09.02.sreda, 10.02.četvrtak, 11.02.petak, 12.02.
91. Srpski jezik – Dragan Lukić: Ravnoteža – obrada92. Srpski jezik – Učimo štampana slova latinice Ff, Hh – obrada93. Matematika – Množenje broja 8 i brojem 8 – obrada94. Srpski jezik – Naučili smo – utvrđivanje95. Srpski jezik – Naučili smo štampana slova latinice – utvrđivanje
91. Matematika – Množenje razlike jednocifrenim brojem – utvrđivanje92. Matematika – Množenje zbira i razlike jednocifrenim brojem – utvrđivanje93. Srpski jezik – Naučili smo štampana slova latinice, Dd, Dždž, Đđ, Ff, Hh – obrada94. Matematika – Množenje broja 8 i brojem 8 – utvrđivanje95. Matematika – Množenje broja 9 i brojem 9 – obrada
19. Engleski jezik – Opisivanje živih bića, predmeta, mesta i pojava iz neposrednog okruženja; izražavanje pripadnosti/ nepripadnosti – obrada i utvrđivanje38. Svet oko nas – Sedmica – obrada18. Likovna kultura – Scenski prostor – obrada39. Svet oko nas – Mesec i godina – obrada19. Muzička kultura – Stanko Korunović: Ala veje, veje – obrada

 

III razred

ponedeljak, 08.02.utorak, 09.02.sreda, 10.02.četvrtak, 11.02.petak, 12.02.
91. Srpski jezik – Lice i broj glagola – utvrđivanje92. Srpski jezik – Svetlana Velmar Janković: Zlatno jagnje (odlomak) – obrada93. Matematika – Sabiranje do 1000 (234+183; 234+197) – utvrđivanje94. Srpski jezik – Naučili smo o glagolima – utvrđivanje95. Srpski jezik – Glagoli – provera znanja
91. Matematika – Oduzimanje do 1000 (254 – 123, 254 – 128) – utvrđivanje92. Matematika – Sabiranje do 1000 (234 + 183; 234 + 197), pismeni postupak – obrada93. Srpski jezik – Svetlana Velmar Janković: Zlatno jagnje (odlomak) – utvrđivanje94. Matematika – Oduzimanje do 1000 (528 – 254; 365 – 178), pismeni postupak – obrada95. Matematika – Oduzimanje do 1000 (528 – 254; 365 – 178) – utvrđivanje
19. Engleski jezik – Izražavanje pripadanja /nepripadanja; opisivanje predmeta jednostavnim
jezičkim sredstvima – obnavljanje i obrada
38. Priroda i društvo – Vazduh kao toplotni izolator – obrada18. Likovna kultura – Znak i simbol. Grb mog odeljenja – obrada i vežbanje39. Priroda i društvo – Toplotna provodljivost materijala. Vazduh kao toplotni izolator – utvrđivanje19. Muzička kultura – Himna – obrada

 

IV razred

ponedeljak, 08.02.utorak, 09.02.sreda, 10.02.četvrtak, 11.02.petak, 12.02.
91. Srpski jezik – Brojevi – provera92. Srpski jezik – Izbor iz usmene književnosti (poslovice, anegdote) – utvrđivanje93. Matematika – Izračunavanje površine kvadra i kocke – utvrđivanje94. Srpski jezik – Narodna priča: Najbolje zadužbine – utvrđivanje95. Srpski jezik – Sveti Sava u priči i pesmi – utvrđivanje
91. Matematika – Izračunavanje površine kocke – obrada92. Matematika – Izračunavanje površine kvadra i kocke – utvrđivanje93. Srpski jezik – Narodna priča: Najbolje zadužbine – obrada94. Matematika – Izračunavanje površine kvadra i kocke – utvrđivanje95. Matematika – Izračunavanje površine kvadra i kocke – utvrđivanje
19. Engleski jezik – Opisivanje svakodnevnih radnji i aktivnosti – obrada38. Priroda i društvo – Klatno – obrada18. Likovna kultura – Crvena+plava=ljubičasta; Zalazak sunca-slikanje-akvarel ili pastel – obrada39. Priroda i društvo – Kretanje – utvrđivanje19. Muzička kultura – Slušanje muzike – Iz liturgije – S. St. Mokranjac – obrada i obnavljanje

 

V razred

Satnicaponedeljak 08.02.utorak 09.02.sreda 10.02.četvrtak 11.02.petak 12.02.
08.00 – 08.3073. Srpski jezik – Kratke folklorne forme (pitalice, brzalice, poslovice, zagonetke) – obrada75. Matematika – Drugi pismeni zadatak – provera znanja75. Srpski jezik – Ortoepija: Artikulacija: glasno čitanje brzalica, najpre sporo, a potom brže (individualno ili u grupi) – vežbanje76. Matematika – Ispravak drugog pismenog zadatka – utvrđivanje76. Srpski jezik – Ivo Andrić: Mostovi – obrada
08.35 – 09.0574. Matematika – Razlomci, ugao – utvrđivanje74. Srpski jezik – Kratke folklorne forme (pitalice, brzalice, poslovice, zagonetke) – vežbanje i utvrđivanje18. Tehnika i tehnologija – Kreiranje dokumenta u programu za obradu teksta – obrada i vežba / Formatiranje teksta, umetanje slike i grafike – vežba i utvrđivanje19. Engleski jezik – Kultura: Festivals – Christmas around the world – utvrđivanje / Kultura: Festivals – New Year around the world – utvrđivanje77. Matematika – Upoređivanje uglova – obrada
09.10 – 09.4019. Istorija – Helenska religija i umetnost – obrada38. Biologija – Živi svet zemljišta – utvrđivanje18. Geografija – Oblikovanje reljefa dejstvom spoljašnjih Zemljinih sila – rečna erozija i akumulacija, abrazija – obrada39. Biologija – Prilagođenosti organizama na život u vodi i na kopnu – utvrđivanje19. Informatika i računarstvo – Scratch – radno okruženje (Korišćenje Scratch okruženja na internetu) – obrada i vežbanje
VI razred
Satnicaponedeljak 08.02.utorak 09.02.sreda 10.02.četvrtak 11.02.petak 12.02.
08.00 – 08.3073. Srpski jezik – Rečenica – ponavljanje75. Matematika – Brojevni izrazi – primena – utvrđivanje75. Srpski jezik – Veljko Petrović: Ratar / Aleksa Šantić: O, klasje moje – obrada76. Matematika – Brojevni izrazi – primena – utvrđivanje76. Srpski jezik – Recitovanje: Veljko Petrović: Ratar / Aleksa Šantić: O, klasje moje – vežbanje i utvrđivanje
08.35 – 09.0574. Matematika – Brojevni izrazi. Dvojni razlomci – utvrđivanje74. Srpski jezik – Nezavisne predikatske rečenice ‒ pojam komunikativne funkcije – obrada18. Biologija – Osnovne životne funkcije na nivou organizma19. Engleski jezik – Kultura: Festivals – Christmas around the world – utvrđivanje / Kultura: Festivals – New Year around the world – utvrđivanje / Utvrđivanje gradiva77. Matematika – Drugi pismeni zadatak – provera znanja
09.10 – 09.4019. Istorija – Srpsko carstvo/ Srpsko carstvo, obrada – utvrđivanje38. Fizika – Merila i merni instrumenti. Direktno i indirektno merenje (merenje zapremine) – uvežbavanje18. Geografija – Zemljoradnja i stočarstvo i Energetski resursi i njihovo korišćenje39. Fizika – Merila i merni instrumenti. Direktno i indirektno merenje (merila i merni instrumenti) – obrada19. Informatika i računarstvo – Kornjača grafika – uslovna petlja i grananje – obrada i vežbanje

 

VII

Satnicaponedeljak 08.02.utorak 09.02.sreda 10.02.četvrtak 11.02.petak 12.02.
09.45 – 10.1573. Srpski jezik – Domaća lektira – izbor iz narodnih priča i predanja o Svetom Savi (Sveti Sava i đavo, legende o Svetom Savi) Legendarna priča. Predanja o postanku bića, mesta i stvari – obrada75. Matematika – Drugi pismeni zadatak – provera znanja75. Srpski jezik – Gramatika: Rečenični članovi i sintagme – utvrđivanje76. Matematika – Ispravak drugog pismenog zadatka – utvrđivanje76. Srpski jezik – Domaća lektira – izbor iz autorske poezije o Sv. Savi (na primer Matija Bećković: Priča o Svetom Savi) – obrada
10.20 – 10.5074. Matematika – Zbir uglova mnogougla – utvrđivanje74. Srpski jezik – Gramatika: Rečenični članovi i sintagme – vežbanje18. Geografija – Centralna Azija – obrada / Istočna Azija – utvrđivanje19. Engleski jezik – Opisivanje predmeta, mesta i pojava (Indefinite pronouns) – obrada i utvrđivanje77. Matematika – Pravilan mnogougao – obrada
10.55 – 11.2519. Istorija – Promene u društvu i kulturi u drugoj polovini 19. veka / Promene u društvu i kulturi u drugoj polovini 19. veka – obrada i utvrđivanje20. Biologija – Jedinstvo građe i funkcije kao osnova života – 1. deo18. Hemija – Maseni procentni sastav smeša – 2 deo, obrada19. Fizika – Kretanje pod uticajem Zemljine teže. Trenje – sistematizacija / Delovanje dve sile na telo, pojam rezultujuće sile kroz različite primere slaganja sila – obrada19. Informatika i računarstvo – Kornjača grafika i ponavljanje: Uslovna ponavljanja, Petlja while – obnavljanje

 

VIII

Satnicaponedeljak 08.02.utorak 09.02.sreda 10.02.četvrtak 11.02.petak 12.02.
11.30 – 12.0073. Srpski jezik – Jezička kultura: Tekstovi iz osnovne škole o Drugom svetskom ratu – vežbanje i utvrđivanje75. Matematika – Drugi pismeni zadatak – provera znanja75. Srpski jezik – Dopusne i uslovne rečenice – obrada76. Matematika – Ispravak drugog pismenog zadatka – utvrđivanje76. Srpski jezik – Petar Kočić: Kroz mećavu – obrada
12.05 – 12.3574. Matematika – Površina i zapremina piramide – utvrđivanje74. Srpski jezik – Namerne i poredbene rečenice – obrada36. Geografija – Strukture stanovništva – obrada19. Informatika i računarstvo – Jednostavna analiza podataka: Sortiranje elemenata i određivanje medijane, Filtriranje podataka – obrada i vežbanje77. Matematika – Jednakoivična tela – obrada
12.40 – 13.1036. Istorija – Kraljevina SHS – konstituisanje države – obrada38. Biologija – Kategorije zaštićenih prirodnih i kulturnih dobara. Crvena knjiga flore i faune – obrada37. Istorija – Kraljevina SHS od 1918. do 1929. godine – obrada38. Fizika – Električna otpornost provodnika – utvrđivanje37. Geografija – Strukture stanovništva – utvrđivanje
13.15 – 13.4537. Fizika – Električna otpornost provodnika – obrada19. Engleski jezik – Opisivanje radnji u sadašnjosti i prošlosti (Present Simple and Past Simple – passive) – obrada i utvrđivanje36. Hemija – Ugljovodonici – kombinovani zadaci – utvrđivanje39. Biologija – Unapređenje životne sredine – obrada37. Hemija – Aromatični ugljovodonici – obrada

 

 

РАЗРЕДСатница приказивања часоваРАЗРЕДСатница приказивања часова
Први разредРТС ПланетаПети разред
РТС 2
8.00 – 8.30
8.35 – 9.05
9.10 – 9.40
Други разредРТС ПланетаШести разред
РТС 3
8.00 – 8.30
8.35 -9.05
9.10 -9.40
Трећи разредРТС ПланетаСедми разред
РТС 3
9.45 – 10.15
10.20 – 10.50
10.55 – 11.25
Четврти разред РТС ПланетаОсми разред
РТС 3
11.30 – 12.00
12.05 – 12.35
12.40 – 13.10
13.15 – 13.45

Podelite sa prijateljima