facebook
Raspored nastave u osnovnim [kolama od 07.12. do 13.12.2020. godine

Raspored TV nastave za period od 08.02. do 14.02.2021. godine za sve razrede osnovne škole

Podelite sa prijateljima

I razred

ponedeljak, 08.02. utorak, 09.02. sreda, 10.02. četvrtak, 11.02. petak, 12.02.
91. Srpski jezik – Čitanje i pisanje naučenih pisanih slova – utvrđivanje 92. Srpski jezik – Glas i pisano slovo Oo – obrada 93. Matematika – Veza sabiranja i oduzimanja – utvrđivanje 94. Srpski jezik – Čitanje i pisanje naučenih pisanih slova – utvrđivanje 95. Srpski jezik – Sveti Sava i đaci, narodna priča -obrada
91. Matematika – Zamena mesta i združivanje sabiraka – utvrđivanje 92. Matematika – Veza sabiranja i oduzimanja – obrada 93. Srpski jezik – Glas i pisano slovo Ss – obrada 94. Matematika – Za toliko veći broj – obrada 95. Matematika – Za toliko veći broj – utvrđivanje
19. Digitalni svet – Prenošenje poruka nekad i sad – utvrđivanje 38. Svet oko nas – Materijali – utvrđivanje 9. Muzička kultura – Pevamo i slušamo kompozicije. Januarske zvezde, Miodrag Ilić Beli – obrada i utvrđivanje 39. Svet oko nas – Svojstva materijala – obrada 18. Engleski jezik -. Imenovanje i kratko opisivanje predmeta (delova odeće); osnovne boje; izražavanje pripadanja/ nepripadanja;
Uočavanje sličnosti i razlika u načinu odevanja u ciljnoj kulturi i kod nas; opisivanje predmeta najjednostavnijim jezičkim sredstvima – obrada i utvrđivanje

 

II razred

ponedeljak, 08.02. utorak, 09.02. sreda, 10.02. četvrtak, 11.02. petak, 12.02.
91. Srpski jezik – Dragan Lukić: Ravnoteža – obrada 92. Srpski jezik – Učimo štampana slova latinice Ff, Hh – obrada 93. Matematika – Množenje broja 8 i brojem 8 – obrada 94. Srpski jezik – Naučili smo – utvrđivanje 95. Srpski jezik – Naučili smo štampana slova latinice – utvrđivanje
91. Matematika – Množenje razlike jednocifrenim brojem – utvrđivanje 92. Matematika – Množenje zbira i razlike jednocifrenim brojem – utvrđivanje 93. Srpski jezik – Naučili smo štampana slova latinice, Dd, Dždž, Đđ, Ff, Hh – obrada 94. Matematika – Množenje broja 8 i brojem 8 – utvrđivanje 95. Matematika – Množenje broja 9 i brojem 9 – obrada
19. Engleski jezik – Opisivanje živih bića, predmeta, mesta i pojava iz neposrednog okruženja; izražavanje pripadnosti/ nepripadnosti – obrada i utvrđivanje 38. Svet oko nas – Sedmica – obrada 18. Likovna kultura – Scenski prostor – obrada 39. Svet oko nas – Mesec i godina – obrada 19. Muzička kultura – Stanko Korunović: Ala veje, veje – obrada

 

III razred

ponedeljak, 08.02. utorak, 09.02. sreda, 10.02. četvrtak, 11.02. petak, 12.02.
91. Srpski jezik – Lice i broj glagola – utvrđivanje 92. Srpski jezik – Svetlana Velmar Janković: Zlatno jagnje (odlomak) – obrada 93. Matematika – Sabiranje do 1000 (234+183; 234+197) – utvrđivanje 94. Srpski jezik – Naučili smo o glagolima – utvrđivanje 95. Srpski jezik – Glagoli – provera znanja
91. Matematika – Oduzimanje do 1000 (254 – 123, 254 – 128) – utvrđivanje 92. Matematika – Sabiranje do 1000 (234 + 183; 234 + 197), pismeni postupak – obrada 93. Srpski jezik – Svetlana Velmar Janković: Zlatno jagnje (odlomak) – utvrđivanje 94. Matematika – Oduzimanje do 1000 (528 – 254; 365 – 178), pismeni postupak – obrada 95. Matematika – Oduzimanje do 1000 (528 – 254; 365 – 178) – utvrđivanje
19. Engleski jezik – Izražavanje pripadanja /nepripadanja; opisivanje predmeta jednostavnim
jezičkim sredstvima – obnavljanje i obrada
38. Priroda i društvo – Vazduh kao toplotni izolator – obrada 18. Likovna kultura – Znak i simbol. Grb mog odeljenja – obrada i vežbanje 39. Priroda i društvo – Toplotna provodljivost materijala. Vazduh kao toplotni izolator – utvrđivanje 19. Muzička kultura – Himna – obrada

 

IV razred

ponedeljak, 08.02. utorak, 09.02. sreda, 10.02. četvrtak, 11.02. petak, 12.02.
91. Srpski jezik – Brojevi – provera 92. Srpski jezik – Izbor iz usmene književnosti (poslovice, anegdote) – utvrđivanje 93. Matematika – Izračunavanje površine kvadra i kocke – utvrđivanje 94. Srpski jezik – Narodna priča: Najbolje zadužbine – utvrđivanje 95. Srpski jezik – Sveti Sava u priči i pesmi – utvrđivanje
91. Matematika – Izračunavanje površine kocke – obrada 92. Matematika – Izračunavanje površine kvadra i kocke – utvrđivanje 93. Srpski jezik – Narodna priča: Najbolje zadužbine – obrada 94. Matematika – Izračunavanje površine kvadra i kocke – utvrđivanje 95. Matematika – Izračunavanje površine kvadra i kocke – utvrđivanje
19. Engleski jezik – Opisivanje svakodnevnih radnji i aktivnosti – obrada 38. Priroda i društvo – Klatno – obrada 18. Likovna kultura – Crvena+plava=ljubičasta; Zalazak sunca-slikanje-akvarel ili pastel – obrada 39. Priroda i društvo – Kretanje – utvrđivanje 19. Muzička kultura – Slušanje muzike – Iz liturgije – S. St. Mokranjac – obrada i obnavljanje

 

V razred

Satnica ponedeljak 08.02. utorak 09.02. sreda 10.02. četvrtak 11.02. petak 12.02.
08.00 – 08.30 73. Srpski jezik – Kratke folklorne forme (pitalice, brzalice, poslovice, zagonetke) – obrada 75. Matematika – Drugi pismeni zadatak – provera znanja 75. Srpski jezik – Ortoepija: Artikulacija: glasno čitanje brzalica, najpre sporo, a potom brže (individualno ili u grupi) – vežbanje 76. Matematika – Ispravak drugog pismenog zadatka – utvrđivanje 76. Srpski jezik – Ivo Andrić: Mostovi – obrada
08.35 – 09.05 74. Matematika – Razlomci, ugao – utvrđivanje 74. Srpski jezik – Kratke folklorne forme (pitalice, brzalice, poslovice, zagonetke) – vežbanje i utvrđivanje 18. Tehnika i tehnologija – Kreiranje dokumenta u programu za obradu teksta – obrada i vežba / Formatiranje teksta, umetanje slike i grafike – vežba i utvrđivanje 19. Engleski jezik – Kultura: Festivals – Christmas around the world – utvrđivanje / Kultura: Festivals – New Year around the world – utvrđivanje 77. Matematika – Upoređivanje uglova – obrada
09.10 – 09.40 19. Istorija – Helenska religija i umetnost – obrada 38. Biologija – Živi svet zemljišta – utvrđivanje 18. Geografija – Oblikovanje reljefa dejstvom spoljašnjih Zemljinih sila – rečna erozija i akumulacija, abrazija – obrada 39. Biologija – Prilagođenosti organizama na život u vodi i na kopnu – utvrđivanje 19. Informatika i računarstvo – Scratch – radno okruženje (Korišćenje Scratch okruženja na internetu) – obrada i vežbanje
VI razred
Satnica ponedeljak 08.02. utorak 09.02. sreda 10.02. četvrtak 11.02. petak 12.02.
08.00 – 08.30 73. Srpski jezik – Rečenica – ponavljanje 75. Matematika – Brojevni izrazi – primena – utvrđivanje 75. Srpski jezik – Veljko Petrović: Ratar / Aleksa Šantić: O, klasje moje – obrada 76. Matematika – Brojevni izrazi – primena – utvrđivanje 76. Srpski jezik – Recitovanje: Veljko Petrović: Ratar / Aleksa Šantić: O, klasje moje – vežbanje i utvrđivanje
08.35 – 09.05 74. Matematika – Brojevni izrazi. Dvojni razlomci – utvrđivanje 74. Srpski jezik – Nezavisne predikatske rečenice ‒ pojam komunikativne funkcije – obrada 18. Biologija – Osnovne životne funkcije na nivou organizma 19. Engleski jezik – Kultura: Festivals – Christmas around the world – utvrđivanje / Kultura: Festivals – New Year around the world – utvrđivanje / Utvrđivanje gradiva 77. Matematika – Drugi pismeni zadatak – provera znanja
09.10 – 09.40 19. Istorija – Srpsko carstvo/ Srpsko carstvo, obrada – utvrđivanje 38. Fizika – Merila i merni instrumenti. Direktno i indirektno merenje (merenje zapremine) – uvežbavanje 18. Geografija – Zemljoradnja i stočarstvo i Energetski resursi i njihovo korišćenje 39. Fizika – Merila i merni instrumenti. Direktno i indirektno merenje (merila i merni instrumenti) – obrada 19. Informatika i računarstvo – Kornjača grafika – uslovna petlja i grananje – obrada i vežbanje

 

VII

Satnica ponedeljak 08.02. utorak 09.02. sreda 10.02. četvrtak 11.02. petak 12.02.
09.45 – 10.15 73. Srpski jezik – Domaća lektira – izbor iz narodnih priča i predanja o Svetom Savi (Sveti Sava i đavo, legende o Svetom Savi) Legendarna priča. Predanja o postanku bića, mesta i stvari – obrada 75. Matematika – Drugi pismeni zadatak – provera znanja 75. Srpski jezik – Gramatika: Rečenični članovi i sintagme – utvrđivanje 76. Matematika – Ispravak drugog pismenog zadatka – utvrđivanje 76. Srpski jezik – Domaća lektira – izbor iz autorske poezije o Sv. Savi (na primer Matija Bećković: Priča o Svetom Savi) – obrada
10.20 – 10.50 74. Matematika – Zbir uglova mnogougla – utvrđivanje 74. Srpski jezik – Gramatika: Rečenični članovi i sintagme – vežbanje 18. Geografija – Centralna Azija – obrada / Istočna Azija – utvrđivanje 19. Engleski jezik – Opisivanje predmeta, mesta i pojava (Indefinite pronouns) – obrada i utvrđivanje 77. Matematika – Pravilan mnogougao – obrada
10.55 – 11.25 19. Istorija – Promene u društvu i kulturi u drugoj polovini 19. veka / Promene u društvu i kulturi u drugoj polovini 19. veka – obrada i utvrđivanje 20. Biologija – Jedinstvo građe i funkcije kao osnova života – 1. deo 18. Hemija – Maseni procentni sastav smeša – 2 deo, obrada 19. Fizika – Kretanje pod uticajem Zemljine teže. Trenje – sistematizacija / Delovanje dve sile na telo, pojam rezultujuće sile kroz različite primere slaganja sila – obrada 19. Informatika i računarstvo – Kornjača grafika i ponavljanje: Uslovna ponavljanja, Petlja while – obnavljanje

 

VIII

Satnica ponedeljak 08.02. utorak 09.02. sreda 10.02. četvrtak 11.02. petak 12.02.
11.30 – 12.00 73. Srpski jezik – Jezička kultura: Tekstovi iz osnovne škole o Drugom svetskom ratu – vežbanje i utvrđivanje 75. Matematika – Drugi pismeni zadatak – provera znanja 75. Srpski jezik – Dopusne i uslovne rečenice – obrada 76. Matematika – Ispravak drugog pismenog zadatka – utvrđivanje 76. Srpski jezik – Petar Kočić: Kroz mećavu – obrada
12.05 – 12.35 74. Matematika – Površina i zapremina piramide – utvrđivanje 74. Srpski jezik – Namerne i poredbene rečenice – obrada 36. Geografija – Strukture stanovništva – obrada 19. Informatika i računarstvo – Jednostavna analiza podataka: Sortiranje elemenata i određivanje medijane, Filtriranje podataka – obrada i vežbanje 77. Matematika – Jednakoivična tela – obrada
12.40 – 13.10 36. Istorija – Kraljevina SHS – konstituisanje države – obrada 38. Biologija – Kategorije zaštićenih prirodnih i kulturnih dobara. Crvena knjiga flore i faune – obrada 37. Istorija – Kraljevina SHS od 1918. do 1929. godine – obrada 38. Fizika – Električna otpornost provodnika – utvrđivanje 37. Geografija – Strukture stanovništva – utvrđivanje
13.15 – 13.45 37. Fizika – Električna otpornost provodnika – obrada 19. Engleski jezik – Opisivanje radnji u sadašnjosti i prošlosti (Present Simple and Past Simple – passive) – obrada i utvrđivanje 36. Hemija – Ugljovodonici – kombinovani zadaci – utvrđivanje 39. Biologija – Unapređenje životne sredine – obrada 37. Hemija – Aromatični ugljovodonici – obrada

 

 

РАЗРЕД Сатница приказивања часова РАЗРЕД Сатница приказивања часова
Први разред РТС Планета Пети разред
РТС 2
8.00 – 8.30
8.35 – 9.05
9.10 – 9.40
Други разред РТС Планета Шести разред
РТС 3
8.00 – 8.30
8.35 -9.05
9.10 -9.40
Трећи разред РТС Планета Седми разред
РТС 3
9.45 – 10.15
10.20 – 10.50
10.55 – 11.25
Четврти разред  РТС Планета Осми разред
РТС 3
11.30 – 12.00
12.05 – 12.35
12.40 – 13.10
13.15 – 13.45

Podelite sa prijateljima