facebook
Raspored nastave u osnovnim [kolama od 07.12. do 13.12.2020. godine

Raspored TV nastave za period od 14.12. do 20.12.2020. godine za sve razrede osnovne škole

Podelite sa prijateljima

14.12-20.12.2020.

I razred

ponedeljak, 14.12.utorak, 15.12.sreda, 16.12.četvrtak, 17.12.petak, 18.12.
72. Srpski jezik – Naučili smo azbuku – utvrđivanje73. Srpski jezik – Hvala Vuku za azbuku – obrada74.  Matematika – Jednocifreni brojevi – obrada75. Srpski jezik – Veliko slovo u pisanju ličnih imena i prezimena. Pravilno potpisivanje (ime, pa
prezime) – utvrđivanje
76. Srpski jezik – Čitamo i pišemo štampanim slovima – provera znanja
72. Matematika – Broj 9 – obrada73. Matematika – Broj 9 – utvrđivanje74. Srpski jezik – Izgovor i pisanje glasova Č, Ć, Đ, Dž, R, J, Lj – utvrđivanje75. Matematika – Jednocifreni brojevi- utvrđivanje76. Matematika – Broj 10 – obrada
15. Digitalni svet  – Virtuelna poseta ustanovama kulture – utvrđivanje30. Svet oko nas – Snalaženje u vremenu – utvrđivanje9. Likovna kultura – Linije. Prirodni i veštački izvori osvetljenja. Promena osvetljenja u toku dana – obrada i vežbanje31. Svet oko nas – Delovi dana – obrada14. Engleski jezik –  Opisivanje živih bića, mesta i pojava;Opisivanje živih bića, mesta i pojava i uočavanje sličnosti i razlika u načinu života – utvrđivanje, obrada

 

II razred

ponedeljak, 14.12.utorak, 15.12.sreda, 16.12.četvrtak, 17.12.petak, 18.12.
72. Srpski jezik – Imenice – provera znanja73. Srpski jezik – Naučili smo slova latinice L, Lj, C, Č, Ć – utvrđivanje74.  Matematika – Množenje broja 4 i brojem 4 – utvrđivanje75. Srpski jezik – Domaća lektira: Bajke Desanke
Maksimović / Slikarka Zima – obrada
76. Srpski jezik – Domaća lektira: Bajke Desanke Maksimović / Božić Batini crteži/ – obrada
72. Matematika – Množenje broja 3 i brojem 3 – utvrđivanje73. Matematika – Množenje broja 4 i brojem 4 – obrada74. Srpski jezik – Pišemo štampana slova latinice – diktat – utvrđivanje75. Matematika – Nula i 1 kao činioci – obrada76. Matematika – Zamena mesta činilaca – obrada
15. Engleski jezik –  Opisivanje živih bića, predmeta, mesta i pojava iz neposrednog okruženja; izražavanje pripadnosti /nepripadnosti. Slušanje kratkih jednostavnih poziva na zajedničku aktivnost i reagovanje na njih; upućivanje i prihvatanje / odbijanje poziva na zajedničku aktivnost,uz korišćenje najjednostavnijih izraza – utvrđivanje i obrada30. Svet oko nas – Kretanje – utvrđivanje15. Likovna kultura  – Odnos sadržaja i forme – obrada31. Svet oko nas – Šta utiče na kretanje tela – obrada15. Muzička kultura – Oj badnjače, badnjače, narodna pesma – obrada

 

III razred

ponedeljak, 14.12.utorak, 15.12.sreda, 16.12.četvrtak, 17.12.petak, 18.12.
72. Srpski jezik – Pismeno izražavanje: Iskreno o sebi – utvrđivanje73. Srpski jezik – Pisanje prisvojnih prideva i rečce ne uz imenice, prideve i glagole – utvrđivanje74.  Matematika – Deljenje trocifrenog broja jednocifrenim, usmeni postupak – obrada75. Srpski jezik – Branko Ćopić: Izokrenuta priča – obrada76. Srpski jezik – Branko Ćopić: Izokrenuta priča („Vraćamo reči na njihova mesta.”) – utvrđivanje
72. Matematika – Množenje trocifrenog broja jednocifrenim, usmeni postupak – obrada73. Matematika – Množenje trocifrenog broja jednocifrenim, usmeni postupak – utvrđivanje74. Srpski jezik – Pravopisna vežba – provera znanja75. Matematika – Deljenje trocifrenog broja jednocifrenim, usmeni postupak – utvrđivanje76. Matematika – Množenje i deljenje trocifrenog broja jednocifrenim – utvrđivanje
15. Engleski jezik –  Iskazivanje prostornih
odnosa – obrada
30. Priroda i društvo – Merenje temperature vode, vazduha i tela – obrada15. Likovna kultura – Plakat, pozivnica i čestitka – obrada i vežbanje31. Priroda i društvo – Promene pri zagrevanju i hlađenju vazduha – utvrđivanje15. Muzička kultura – Narodna pesma: Falila mi se. Ton i nota FA- obrada

 

IV razred

ponedeljak, 14.12.utorak, 15.12.sreda, 16.12.četvrtak, 17.12.petak, 18.12.
72. Srpski jezik – Lice i broj glagola – obrada73. Srpski jezik – Strašno sam se uplašio – obrada74. Matematika – Jednačine sa sabiranjem i oduzimanjem – utvrđivanje75. Srpski jezik – Strašno sam se uplašio/Drugi pismeni zadatak76. Srpski jezik – A. Popović: Pepeljuga – obrada
72. Matematika – Jednačine sa sabiranjem i oduzimanjem – obrada73. Matematika – Jednačine sa sabiranjem i oduzimanjem – utvrđivanje74. Srpski jezik – Strašno sam se uplašio. Drugi pismeni zadatak- priprema i utvrđivanje75. Matematika – Nejednačine sa sabiranjem – obrada76. Matematika – Nejednačine sa sabiranjem – utvrđivanje
15. Engleski jezik –  Opisivanje predmeta; izražavanje pripadanja/nepripadanja i posedovanja/ neposedovanja. Opisivanje bića, predmeta, pojava; iskazivanje položaja u prostoru; postavljanje pitanja i davanje odgovora – utvrđivanje i obrada30. Priroda i društvo – Kako čovek treba da se odnosi prema sebi, drugima i prirodi – obrada15. Likovna kultura – Vežbe. Novogodišnja čestitka – slikanje – grataž – vežbe31. Priroda i društvo – Prirodna bogatstva i izvori energije u Srbiji -obrada15. Muzička kultura –  Blistaj, blistaj zvezdo mala-V. A. Mocart – obrada i obnavljanje

 

V razred

Satnicaponedeljak 14.12.utorak 15.12.sreda 16.12.četvrtak 17.12.petak 18.12.
08.00 – 08.3058. Srpski jezik – Vojislav Ilić: Zimsko jutro, obrada59. Matematika – Upoređivanje razlomaka, utvrđivanje60. Srpski jezik – Jezička kultura: Bogaćenje rečnika: sinonimi i antonimi, vežbanje60. Matematika – Predstavljanje razlomaka na brojevnoj polupravi, obrada61. Srpski jezik –
Priprema za drugi školski pismeni zadatak, vežbanje
08.35 – 09.0558. Matematika – Upoređivanje razlomaka, obrada59. Srpski jezik – Recitovanje, utvrđivanje15. Tehnika i tehnologija – Elementi kotiranja (pomoćna kotna linija, kotna linija, pokazna linija, kotni završetak, kotni broj – vrednost), obrada i vežbe15. Engleski jezik – Opisivanje bića, predmeta i mesta(Comparing and describing people, places and things using comparative and superlative adjectives) /
Obnavljanje i sistematizacija gradiva pred izradu prvog pismenog zadatka
61. Matematika – Decimalni zapis razlomka, obrada
09.10 – 09.4015. Istorija – Uspon helenskih gradova, obrada30. Biologija – Promene koje čovek prolazi tokom razvića, pubertet i polna zrelost, utvrđivanje15. Geografija – Stene, obrada31. Biologija – Poreklo i raznovrsnost živog sveta, sistematizacija15. Informatika i računarstvo – Korišćenje digitalnih uređaja i zdravlje

 

VI razred

Satnicaponedeljak 14.12.utorak 15.12.sreda 16.12.četvrtak 17.12.petak 18.12.
08.00 – 08.3058. Srpski jezik – Vuk Karadžić: Život i običaji naroda srpskoga: Božić(odlomak); Đurđevdan (odlomak); Dodole, prporuše i čaroice (odlomci), obrada59. Matematika – Sabiranje i oduzimanje racionalnih brojeva u oba zapisa, utvrđivanje60. Srpski jezik – Jednačenje suglasnika po mestu izgovora, vežbanje60. Matematika – Brojevni izrazi sa sabiranjem i oduzimanje racionalnih brojeva, obrada61. Srpski jezik – Obredne lirske narodne pesme (izbor), obrada
08.35 – 09.0558. Matematika – Sabiranje i oduzimanje racionalnih brojeva datih u decimalnom obliku, utvrđivanje59. Srpski jezik – Jednačenje suglasnika po mestu izgovora, obrada15. Biologija – Izlučivanje, obrada i utvrđivanje15. Engleski jezik – Obnavljanje i sistematizacija gradiva pred izradu prvog pismenog zadatka, utvrđivanje i sistematizacija
Prvi pismeni zadatak, provera /Ispravka prvog pismenog, utvrđivanje i sistematizacija
61. Matematika – Brojevni izrazi sa sabiranjem i oduzimanjem racionalnih brojeva, utvrđivanje
09.10 – 09.4015. Istorija – Svakodnevni život u srednjem veku, obrada i utvrđivanje30. Fizika – Sila Zemljine teže i težina tela, obrada15. Geografija – Unutargradski prostor, grad i okolina, konurbacije i megalopolisi, obrada / Seoski i gradski prostor, konurbacije i megalopolisi, utvrđivanje31. Fizika – Sila Zemljine teže i težina tela, utvrđivanje15. Informatika i računarstvo – Predstavljanje mogućih projekata

 

VII razred

Satnicaponedeljak 14.12.utorak 15.12.sreda 16.12.četvrtak 17.12.petak 18.12.
09.45 – 10.1558. Srpski jezik – Gramatika: Atribut u okviru sintagme, obrada59. Matematika – Algebarski izrazi, utvrđivanje60. Srpski jezik – Jezička kultura: Pismena vežba (priprema za prvi školski pismeni zadatak), vežbanje60. Matematika – Monomi, obrada61. Srpski jezik – Jezička kultura: Drugi školski pismeni zadatak; Preporuka: Reportaža, utvrđivanje
10.20 – 10.5058. Matematika – Algebarski izrazi, obrada59. Srpski jezik – Stevan Raičković: Posle kiše, obrada15. Geografija – Društvene odlike, regionalna i politička podela Azije, utvrđivanje15. Engleski jezik – Izražavanje mišljenja (zabrinutosti), utvrđivanje61. Matematika – Monomi, utvrđivanje
10.55 – 11.2515. Istorija – Eropa, svet i srpski narod u prvoj polovini 19. veka, sistematizacija / Revolucije 1848/49. godine, obrada16. Biologija – Životni procesi kod biljaka, obrada15. Hemija – Rastvori,  Rastvaranje i rastvorljivost – obrada15. Fizika – Hitac naviše, obrada / Hitac naniže, obrada15. Informatika i računarstvo – Predstavljanje mogućih projekata

 

VIII razred

Satnicaponedeljak 14.12.utorak 15.12.sreda 16.12.četvrtak 17.12.petak 18.12.
11.30 – 12.0058. Srpski jezik – Posebni tipovi predikatskih rečenica (bezlične, obezličene, pasivne…), ponavljanje i vežbanje59. Matematika – Površina i zapremina prizme – primena, obrada60. Srpski jezik – Naporedni odnosi u komunikativnoj rečenici, obrada60. Matematika – Površina i zapremina prizme – primena, utvrđivanje61. Srpski jezik – Oskar Davičo: Srbija, obrada
12.05 – 12.3558. Matematika – Zapremina prave prizme, utvrđivanje59. Srpski jezik – Jezička kultura: Lik Pilipende ili Blagoja kazandžije, vežbanje i utvrđivanje29. Geografija – Zaštita prirode i zagađenje, utvrđivanje15. Informatika i računarstvo – Radna sveska, ćelija, izvršavanje print naredbe i rad sa jednostavnijim matematičkim izrazima61. Matematika – Prizma, sistematizacija
12.40 – 13.1029. Istorija – Nastanak Jugoslavije, utvrđivanje30. Biologija – Travni ekosistemi, obrada30. Istorija – Srbija i Crna Gora u Velikom ratu, sistematizacija30. Fizika – Rad sile električnog polja. Napon, utvrđivanje30. Geografija – Zaštićena prirodna dobra, obrada
13.15 – 13.4529. Fizika – Rad električnog polja. Napon, obrada15. Engleski jezik – Izražavanje hipotetičkih/nemogućih situacija (Third Conditional), obrada i utvrđivanje /Opisivanje ljudskih osobina (Adjectives describing one’s personality), obrada i utvrđivanje / Opisivanje ljudskih osobina (Adjectives describing one’s personality), utvrđivanje29. Hemija – Alkani-nomenklatura, izomerija31. Biologija – Travni ekosistemi, utvrđivanje30. Hemija – Zasićeni ugljovodonici, utvrđivanje

 

RAZREDSatnica prikazivanja časovaRAZREDSatnica prikazivanja časova
Prvi razredRTS PlanetaPeti razred
RTS 2
8.00 – 8.30
8.35 – 9.05
9.10 – 9.40
Drugi razredRTS PlanetaŠesti razred
RTS 3
8.00 – 8.30
8.35 -9.05
9.10 -9.40
Treći razredRTS PlanetaSedmi razred
RTS 3
9.45 – 10.15
10.20 – 10.50
10.55 – 11.25
Četvrti razred RTS PlanetaOsmi razred
RTS 3
11.30 – 12.00
12.05 – 12.35
12.40 – 13.10
13.15 – 13.45

Podelite sa prijateljima

One thought on “Raspored TV nastave za period od 14.12. do 20.12.2020. godine za sve razrede osnovne škole

Comments are closed.