facebook
Raspored TV nastave za period od 22.02. do 28.02.2021. godine za sve razrede osnovne škole

Raspored TV nastave za period od 21.03. do 28.03.2021. godine za sve razrede osnovne škole

Podelite sa prijateljima

21.03. – 28.03.2021.

I razred

ponedeljak, 22.03.utorak, 23.03.sreda, 24.03.četvrtak, 25.03.petak, 26.03.
119. Srpski jezik – Glas i štampano slovo Dd, obrada120. Srpski jezik – Čitanje i pisanje naučenih pisanih slova, utvrđivanje121. Matematika – Oduzimanje brojeva (18-5), utvrđivanje122. Srpski jezik – Glas i pisano slovo Bb, obrada123. Srpski jezik – Glas i pisano slovo Njnj, obrada
119. Matematika – Sabiranje brojeva (13+2), utvrđivanje120. Matematika – Oduzimanje brojeva (18-5), obrada121. Srpski jezik – Sastavljanje priče na osnovu datih reči, obrada122. Matematika – Sabiranje i oduzimanje, utvrđivanje123. Matematika – Oduzimanje brojeva (17-10, 17-12), obrada
24. Digitalni svet – Elektronski otpad i bezbedno odlaganje, obrada49. Svet oko nas – Sunčeva svetlost i toplota, obrada12. Muzička kultura – Pliva patka preko Save, sviranje na dečjim instumentima, obrada; Išo meda u dućan, brojalica i slušanje kompozicije Zakleo se bumbar, Mirko Šouc, obrada; Slušanje kompozicije Zakleo se bumbar – Mirko Šouc i brojalica Lastavica, utvrđivanje50. Svet oko nas – Sunčeva svetlost i toplota, utvrđivanje24. Engleski jezik –  Opisivanje sebe najjednostavnijim jezičkim sredstvima (obnavljanje i utvrđivanje gradiva); razumevanje spoljnog izgleda drugih i opisivanje sebe najjednostavnijim jezičkim sredstvima (obrada i utvrđivanje)

II razred

ponedeljak, 22.03.utorak, 23.03.sreda, 24.03.četvrtak, 25.03.petak, 26.03.
119. Srpski jezik – Grigor Vitez: Dohvati mi, tata, Mjesec, obrada120. Srpski jezik – Glagoli, obrada121. Matematika – Deljenje brojevima 3 i 4, utvrđivanje122.Srpski jezik – Naučili smo pisana slova U, V, S, Š, P, R , utvrđivanje123. Srpski jezik – Pišemo pisanim slovima latinice, provera znanja
119. Matematika – Deljenje brojevima 2, 5 i 10, utvrđivanje120. Matematika – Deljenje brojevima 3 i 4, obrada121. Srpski jezik – Učimo pisana slova P, R, obrada122. Matematika – Deljenje brojevima 6 i 7, obrada123. Matematika – Deljenje brojevima 6 i 7, utvrđivanje
24. Engleski jezik – Utvrđivanje gradiva. Opisivanje živih bića (životinja) i mesta jednostavnim jezičkim sredstvima, obrada49. Svet oko nas – Živa bića dišu, obrada24. Likovna kultura – Znaci, obrada50. Svet oko nas – Živa bića se hrane, obrada25. Muzička kultura – Prolećno kolo, narodna pesma, obrada

III razred

ponedeljak, 22.03.utorak, 23.03.sreda, 24.03.četvrtak, 25.03.petak, 26.03.
119. Srpski jezik – Razgovaramo… (komunikacija sa odraslima i sa vršnjacima; u školi, u prodavnici, telefonski razgovor, pozdravljanja i sl.), obrada120. Srpski jezik – Upravni i neupravni govor, utvrđivanje121. Matematika – Deljenje jednocifrenim brojem (354 : 3; 471 : 3; 267 : 3), pismeni postupak, obrada122. Srpski jezik – Narodna bajka: Baš-Čelik (čitanje u nastavcima), obrada123. Srpski jezik – Narodna bajka: Baš-Čelik (čitanje u nastavcima), obrada
119. Matematika – Deljenje jednocifrenim brojem (369 : 3; 426 : 3), pismeni postupak, obrada120. Matematika – Deljenje jednocifrenim brojem (369 : 3; 426 : 3), utvrđivanje121. Srpski jezik – Narodna bajka: Baš-Čelik (čitanje u nastavcima), obrada122. Matematika – Deljenje jednocifrenim brojem (354 : 3; 471 : 3; 267 : 3), utvrđivanje123. Matematika – Deljenje sa ostatkom, obrada
24. Engleski jezik – Utvrđivanje gradiva. Imenovanje predmeta i opisivanje mesta (prostora) jednostavnim jezičkim sredstvima, obrada/utvrđivanje49. Priroda i društvo – Svetlost i senka, utvrđivanje24. Likovna kultura – Tekstura. Oblikujemo teksturu urezivanjem (u meki materijal), obrada/vežbanje50. Priroda i društvo – Kretanje proizvodi zvuk. Zvuk kao informacija, obrada25. Muzička kultura – U susret proleću… Tradicionalna pesma iz Finske: Prolećna pesma i Antonio Vivaldi: Proleće (prvi stav), slušanje muzike, obrada

IV razred

ponedeljak, 22.03.utorak, 23.03.sreda, 24.03.četvrtak, 25.03.petak, 26.03.
119. Srpski jezik –Promenljive reči, obrada120. Srpski jezik – Promenljive reči, utvrđivanje121. Matematika – Deljenje višecifrenog broja dvocifrenim brojem, utvrđivanje122. Srpski jezik – Promenljive reči, utvrđivanje123. Srpski jezik – Ispravka pismenog zadatka, obrada
119. Matematika – Deljenje višecifrenog broja dvocifrenim brojem, obrada120. Matematika – Deljenje višecifrenog broja dvocifrenim brojem, utvrđivanje121. Srpski jezik – M. Danojlić: Trešnja u cvetu, obrada122. Matematika – Deljenje i množenje višecifrenog broja dvocifrenim brojem, utvrđivanje123. Matematika – Množenje višecifrenog broja višecifrenim brojem, obrada
24. Engleski jezik – Utvrđivanje gradiva. Davanje i traženje osnovnih informacija o drugima, obrada49. Priroda i društvo – Materijali, utvrđivanje24. Likovna kultura – Površina-prostor-boja-Susret sa Matisom-slikanje-gvaš, obrada50. Priroda i društvo – Smeše i rastvori, obrada25. Muzička kultura – Slušanje muzike – Frulaški razgovor -Bora Dugić, obrada i obnavljanje

V razred

Satnicaponedeljak 22.03.utorak 23.03.sreda 24.03.četvrtak 25.03.petak 26.03.
08.00 – 08.3095. Srpski jezik – Dušan Vasiljev: Domovina/ Aleksa Šantić: Moja otadžbina, obrada97. Matematika – Brojevni izrazi, svojstva operacije sabiranja, obrada97. Srpski jezik – Prezent i prezentska osnova, obrada; Prezent pomoćnih glagola, obrada98. Matematika – Brojevni izrazi sa sabiranjem i oduzimanjem razlomaka i decimalnih brojeva (primena), utvrđivanje98. Srpski jezik – Priprema za treći školski pismeni zadatak, vežbanje/utvrđivanje
08.35 – 09.0596. Matematika – Sabiranje i oduzimanje decimalnih brojeva i razlomaka, utvrđivanje96. Srpski jezik – Jezička kultura: Moja domovina je…/ Moji preci. Recitovanje, vežbanje/utvrđivanje24. Tehnika i tehnologija – Tehnologija prerade i obrade kože. Tekstilna tehnologija. Tehnologija proizvodnje papira, obrada25. Engleski jezik – Opisivanje radnji iz prošlosti (potvrdan i odričan oblik) The Past Simple Tense-affirmative, The Past Simple Tense-negative, obrada/utvrđivanje99. Matematika – Jednačine sa nepoznatim sabirkom, umanjenikom ili umanjiocem, obrada
09.10 – 09.4024. Istorija – Antička Grčka i helenističko doba, sistematizacija49. Biologija – Uticaj faktora sredine na životinje, obrada24. Geografija – Vreme i klima – vremenski elementi i pojave, prognoza vremena, obrada50. Biologija – Uticaj faktora sredine na životinje, utvrđivanje25. Informatika i računarstvo – Crtanje u Scratch-u, 2. deo

VI razred

Satnicaponedeljak 22.03.utorak 23.03.sreda 24.03.četvrtak 25.03.petak 26.03.
08.00 – 08.3095. Srpski jezik – Imperfekat i pluskvamperfekat, vežbanje97. Matematika – Konstrukcija trapeza, utvrđivanje97. Srpski jezik – Glagolska vremena , vežbanje98. Matematika – Deltoid, svojstva deltoida, obrada98. Srpski jezik – Pravopis: pisanje glagolskih oblika, vežbanje
08.35 – 09.0596. Matematika – Konstrukcija trapeza, obrada96. Srpski jezik – Narodna pesma: Marko Kraljević ukida svadbarinu, obrada24. Biologija – Nasledni materijal, obrada/utvrđivanje25. Engleski jezik – Izražavanje realnih mogućnosti u budućnosti (Talking about real possibility – First Conditional), obrada i utvrđivanje99. Matematika – Četvorougao, sistematizacija
09.10 – 09.4024. Istorija – Turci Osmanlije i njihova osvajanja na Balkanu, obrada/utvrđivanje49. Fizika – Masa i težina kao različiti pojmovi, obrada24. Geografija – Privreda, sistematizacija50. Fizika – Masa i težina kao različiti pojmovi, utvrđivanje25. Informatika i računarstvo – Ponavljanje u programima: Petlja for, obrada/vežbanje

VII razred

Satnicaponedeljak 22.03.utorak 23.03.sreda 24.03.četvrtak 25.03.petak 26.03.
09.45 – 10.1595. Srpski jezik – Jezička kultura: Ispravka trećeg školskog pismenog zadatka (individualna), utvrđivanje/vežbanje97. Matematika – Množenje polinoma, utvrđivanje97. Srpski jezik- Miloš Crnjanski: Naša nebesa („Krf, plava grobnica” – odlomak), obrada98. Matematika – Kvadrat binoma, obrada98. Srpski jezik – Gramatika: Nezavisne predikatske rečenice ‒ naporedni odnosi među nezavisnim rečenicama (sastavni, rastavni, suprotni), obrada
10.20 – 10.5096. Matematika – Množenje polinoma, utvrđivanje96. Srpski jezik i književnost – Milutin Bojić: Plava grobnica, obrada24. Geografija – Društvene odlike, regionalna i politička podela Afrike, utvrđivanje/ Saharska Afrika i afrički mediteran, utvrđivanje25. Engleski jezik – Iskazivanje naredbi, predloga i saveta (Reported suquestions and advice), obrada i utvrđivanje99. Matematika – Kvadrat binoma, utvrđivanje
10.55 – 11.2524. Istorija – Vladavina kralja Aleksandra Obrenovića, obrada/utvrđivanje25. Biologija – Obezbeđivanje energije, obrada/utvrđivanje24. Hemija – Relativna atomska i relativna molekulska masa. Količina supstance i mol. Molarna masa, obrada25. Fizika – Mehanički rad. Rad sile, obrada. Rad sile teže i sile trenja, obrada/ Mehanički rad, utvrđivanje.25. Informatika i računarstvo -Iscrtavanje pravougaonika: Definisanje koordinata pravougaonika, Crtanje pravougaonika određene boje, širine i dužine, obrada/vežbanje

VIII razred

Satnicaponedeljak 22.03.utorak 23.03.sreda 24.03.četvrtak 25.03.petak 26.03.
11.30 – 12.0095. Srpski jezik – Nelični glagolski oblici, ponavljanje/vežbanje97. Matematika – Linearna jednačina sa dve nepoznate, obrada97. Srpski jezik – Viljem Šekspir: Romeo i Julija, obrada98. Matematika – Linearna jednačina sa dve nepoznate, utvrđivanje98. Srpski jezik – Viljem Šekspir: Romeo i Julija, utvrđivanje
12.05 – 12.3596. Matematika – Projektni zadatak (obrada podataka – zbirka za zi)96. Srpski jezik – Vasko Popa: Očiju tvojih da nije, obrada48. Geografija – Šumarstvo i industrija, utvrđivanje25. Informatika i računarstvo – Tabelarno predstavljanje podataka: Pristup elementima tabele, obrada/vežbanje99. Matematika – Sistem linearnih jednačina sa dve nepoznate, obrada
12.40 – 13.1047. Istorija – Drugi svetski rat – ljudsko stradanje i ratna stvarnost, obrada49. Biologija – Zagađivanje zemljišta i nestajanje vrsta, obrada48. Istorija – Drugi svetski rat, sistematizacija49. Fizika – Rad i snaga električne struje. Džul– Lencov zakon, obrada49. Geografija – Energetika, obrada
13.15 – 13.4548. Fizika – Omov zakon za celo strujno kolo, utvrđivanje24. Engleski jezik – Iskazivanje prostornih odnosa i uputstva za orijentaciju u prostoru, obrada/utvrđivanje48. Hemija – Estri, obrada50. Biologija – Globalne promene, utvrđivanje49. Hemija – Karboksilne kiseline i estri, utvrđivanje

 

 

РАЗРЕДСатница приказивања часоваРАЗРЕДСатница приказивања часова
Први разредРТС ПланетаПети разред
РТС 2
8.00 – 8.30
8.35 – 9.05
9.10 – 9.40
Други разредРТС ПланетаШести разред
РТС 3
8.00 – 8.30
8.35 -9.05
9.10 -9.40
Трећи разредРТС ПланетаСедми разред
РТС 3
9.45 – 10.15
10.20 – 10.50
10.55 – 11.25
Четврти разредРТС ПланетаОсми разред
РТС 3
11.30 – 12.00
12.05 – 12.35
12.40 – 13.10
13.15 – 13.45

 


Podelite sa prijateljima

One thought on “Raspored TV nastave za period od 21.03. do 28.03.2021. godine za sve razrede osnovne škole

Comments are closed.