facebook
Raspored TV nastave za period od 22.02. do 28.02.2021. godine za sve razrede osnovne škole

Raspored TV nastave za period od 21.03. do 28.03.2021. godine za sve razrede osnovne škole

Podelite sa prijateljima

21.03. – 28.03.2021.

I razred

ponedeljak, 22.03. utorak, 23.03. sreda, 24.03. četvrtak, 25.03. petak, 26.03.
119. Srpski jezik – Glas i štampano slovo Dd, obrada 120. Srpski jezik – Čitanje i pisanje naučenih pisanih slova, utvrđivanje 121. Matematika – Oduzimanje brojeva (18-5), utvrđivanje 122. Srpski jezik – Glas i pisano slovo Bb, obrada 123. Srpski jezik – Glas i pisano slovo Njnj, obrada
119. Matematika – Sabiranje brojeva (13+2), utvrđivanje 120. Matematika – Oduzimanje brojeva (18-5), obrada 121. Srpski jezik – Sastavljanje priče na osnovu datih reči, obrada 122. Matematika – Sabiranje i oduzimanje, utvrđivanje 123. Matematika – Oduzimanje brojeva (17-10, 17-12), obrada
24. Digitalni svet – Elektronski otpad i bezbedno odlaganje, obrada 49. Svet oko nas – Sunčeva svetlost i toplota, obrada 12. Muzička kultura – Pliva patka preko Save, sviranje na dečjim instumentima, obrada; Išo meda u dućan, brojalica i slušanje kompozicije Zakleo se bumbar, Mirko Šouc, obrada; Slušanje kompozicije Zakleo se bumbar – Mirko Šouc i brojalica Lastavica, utvrđivanje 50. Svet oko nas – Sunčeva svetlost i toplota, utvrđivanje 24. Engleski jezik –  Opisivanje sebe najjednostavnijim jezičkim sredstvima (obnavljanje i utvrđivanje gradiva); razumevanje spoljnog izgleda drugih i opisivanje sebe najjednostavnijim jezičkim sredstvima (obrada i utvrđivanje)

II razred

ponedeljak, 22.03. utorak, 23.03. sreda, 24.03. četvrtak, 25.03. petak, 26.03.
119. Srpski jezik – Grigor Vitez: Dohvati mi, tata, Mjesec, obrada 120. Srpski jezik – Glagoli, obrada 121. Matematika – Deljenje brojevima 3 i 4, utvrđivanje 122.Srpski jezik – Naučili smo pisana slova U, V, S, Š, P, R , utvrđivanje 123. Srpski jezik – Pišemo pisanim slovima latinice, provera znanja
119. Matematika – Deljenje brojevima 2, 5 i 10, utvrđivanje 120. Matematika – Deljenje brojevima 3 i 4, obrada 121. Srpski jezik – Učimo pisana slova P, R, obrada 122. Matematika – Deljenje brojevima 6 i 7, obrada 123. Matematika – Deljenje brojevima 6 i 7, utvrđivanje
24. Engleski jezik – Utvrđivanje gradiva. Opisivanje živih bića (životinja) i mesta jednostavnim jezičkim sredstvima, obrada 49. Svet oko nas – Živa bića dišu, obrada 24. Likovna kultura – Znaci, obrada 50. Svet oko nas – Živa bića se hrane, obrada 25. Muzička kultura – Prolećno kolo, narodna pesma, obrada

III razred

ponedeljak, 22.03. utorak, 23.03. sreda, 24.03. četvrtak, 25.03. petak, 26.03.
119. Srpski jezik – Razgovaramo… (komunikacija sa odraslima i sa vršnjacima; u školi, u prodavnici, telefonski razgovor, pozdravljanja i sl.), obrada 120. Srpski jezik – Upravni i neupravni govor, utvrđivanje 121. Matematika – Deljenje jednocifrenim brojem (354 : 3; 471 : 3; 267 : 3), pismeni postupak, obrada 122. Srpski jezik – Narodna bajka: Baš-Čelik (čitanje u nastavcima), obrada 123. Srpski jezik – Narodna bajka: Baš-Čelik (čitanje u nastavcima), obrada
119. Matematika – Deljenje jednocifrenim brojem (369 : 3; 426 : 3), pismeni postupak, obrada 120. Matematika – Deljenje jednocifrenim brojem (369 : 3; 426 : 3), utvrđivanje 121. Srpski jezik – Narodna bajka: Baš-Čelik (čitanje u nastavcima), obrada 122. Matematika – Deljenje jednocifrenim brojem (354 : 3; 471 : 3; 267 : 3), utvrđivanje 123. Matematika – Deljenje sa ostatkom, obrada
24. Engleski jezik – Utvrđivanje gradiva. Imenovanje predmeta i opisivanje mesta (prostora) jednostavnim jezičkim sredstvima, obrada/utvrđivanje 49. Priroda i društvo – Svetlost i senka, utvrđivanje 24. Likovna kultura – Tekstura. Oblikujemo teksturu urezivanjem (u meki materijal), obrada/vežbanje 50. Priroda i društvo – Kretanje proizvodi zvuk. Zvuk kao informacija, obrada 25. Muzička kultura – U susret proleću… Tradicionalna pesma iz Finske: Prolećna pesma i Antonio Vivaldi: Proleće (prvi stav), slušanje muzike, obrada

IV razred

ponedeljak, 22.03. utorak, 23.03. sreda, 24.03. četvrtak, 25.03. petak, 26.03.
119. Srpski jezik –Promenljive reči, obrada 120. Srpski jezik – Promenljive reči, utvrđivanje 121. Matematika – Deljenje višecifrenog broja dvocifrenim brojem, utvrđivanje 122. Srpski jezik – Promenljive reči, utvrđivanje 123. Srpski jezik – Ispravka pismenog zadatka, obrada
119. Matematika – Deljenje višecifrenog broja dvocifrenim brojem, obrada 120. Matematika – Deljenje višecifrenog broja dvocifrenim brojem, utvrđivanje 121. Srpski jezik – M. Danojlić: Trešnja u cvetu, obrada 122. Matematika – Deljenje i množenje višecifrenog broja dvocifrenim brojem, utvrđivanje 123. Matematika – Množenje višecifrenog broja višecifrenim brojem, obrada
24. Engleski jezik – Utvrđivanje gradiva. Davanje i traženje osnovnih informacija o drugima, obrada 49. Priroda i društvo – Materijali, utvrđivanje 24. Likovna kultura – Površina-prostor-boja-Susret sa Matisom-slikanje-gvaš, obrada 50. Priroda i društvo – Smeše i rastvori, obrada 25. Muzička kultura – Slušanje muzike – Frulaški razgovor -Bora Dugić, obrada i obnavljanje

V razred

Satnica ponedeljak 22.03. utorak 23.03. sreda 24.03. četvrtak 25.03. petak 26.03.
08.00 – 08.30 95. Srpski jezik – Dušan Vasiljev: Domovina/ Aleksa Šantić: Moja otadžbina, obrada 97. Matematika – Brojevni izrazi, svojstva operacije sabiranja, obrada 97. Srpski jezik – Prezent i prezentska osnova, obrada; Prezent pomoćnih glagola, obrada 98. Matematika – Brojevni izrazi sa sabiranjem i oduzimanjem razlomaka i decimalnih brojeva (primena), utvrđivanje 98. Srpski jezik – Priprema za treći školski pismeni zadatak, vežbanje/utvrđivanje
08.35 – 09.05 96. Matematika – Sabiranje i oduzimanje decimalnih brojeva i razlomaka, utvrđivanje 96. Srpski jezik – Jezička kultura: Moja domovina je…/ Moji preci. Recitovanje, vežbanje/utvrđivanje 24. Tehnika i tehnologija – Tehnologija prerade i obrade kože. Tekstilna tehnologija. Tehnologija proizvodnje papira, obrada 25. Engleski jezik – Opisivanje radnji iz prošlosti (potvrdan i odričan oblik) The Past Simple Tense-affirmative, The Past Simple Tense-negative, obrada/utvrđivanje 99. Matematika – Jednačine sa nepoznatim sabirkom, umanjenikom ili umanjiocem, obrada
09.10 – 09.40 24. Istorija – Antička Grčka i helenističko doba, sistematizacija 49. Biologija – Uticaj faktora sredine na životinje, obrada 24. Geografija – Vreme i klima – vremenski elementi i pojave, prognoza vremena, obrada 50. Biologija – Uticaj faktora sredine na životinje, utvrđivanje 25. Informatika i računarstvo – Crtanje u Scratch-u, 2. deo

VI razred

Satnica ponedeljak 22.03. utorak 23.03. sreda 24.03. četvrtak 25.03. petak 26.03.
08.00 – 08.30 95. Srpski jezik – Imperfekat i pluskvamperfekat, vežbanje 97. Matematika – Konstrukcija trapeza, utvrđivanje 97. Srpski jezik – Glagolska vremena , vežbanje 98. Matematika – Deltoid, svojstva deltoida, obrada 98. Srpski jezik – Pravopis: pisanje glagolskih oblika, vežbanje
08.35 – 09.05 96. Matematika – Konstrukcija trapeza, obrada 96. Srpski jezik – Narodna pesma: Marko Kraljević ukida svadbarinu, obrada 24. Biologija – Nasledni materijal, obrada/utvrđivanje 25. Engleski jezik – Izražavanje realnih mogućnosti u budućnosti (Talking about real possibility – First Conditional), obrada i utvrđivanje 99. Matematika – Četvorougao, sistematizacija
09.10 – 09.40 24. Istorija – Turci Osmanlije i njihova osvajanja na Balkanu, obrada/utvrđivanje 49. Fizika – Masa i težina kao različiti pojmovi, obrada 24. Geografija – Privreda, sistematizacija 50. Fizika – Masa i težina kao različiti pojmovi, utvrđivanje 25. Informatika i računarstvo – Ponavljanje u programima: Petlja for, obrada/vežbanje

VII razred

Satnica ponedeljak 22.03. utorak 23.03. sreda 24.03. četvrtak 25.03. petak 26.03.
09.45 – 10.15 95. Srpski jezik – Jezička kultura: Ispravka trećeg školskog pismenog zadatka (individualna), utvrđivanje/vežbanje 97. Matematika – Množenje polinoma, utvrđivanje 97. Srpski jezik- Miloš Crnjanski: Naša nebesa („Krf, plava grobnica” – odlomak), obrada 98. Matematika – Kvadrat binoma, obrada 98. Srpski jezik – Gramatika: Nezavisne predikatske rečenice ‒ naporedni odnosi među nezavisnim rečenicama (sastavni, rastavni, suprotni), obrada
10.20 – 10.50 96. Matematika – Množenje polinoma, utvrđivanje 96. Srpski jezik i književnost – Milutin Bojić: Plava grobnica, obrada 24. Geografija – Društvene odlike, regionalna i politička podela Afrike, utvrđivanje/ Saharska Afrika i afrički mediteran, utvrđivanje 25. Engleski jezik – Iskazivanje naredbi, predloga i saveta (Reported suquestions and advice), obrada i utvrđivanje 99. Matematika – Kvadrat binoma, utvrđivanje
10.55 – 11.25 24. Istorija – Vladavina kralja Aleksandra Obrenovića, obrada/utvrđivanje 25. Biologija – Obezbeđivanje energije, obrada/utvrđivanje 24. Hemija – Relativna atomska i relativna molekulska masa. Količina supstance i mol. Molarna masa, obrada 25. Fizika – Mehanički rad. Rad sile, obrada. Rad sile teže i sile trenja, obrada/ Mehanički rad, utvrđivanje. 25. Informatika i računarstvo -Iscrtavanje pravougaonika: Definisanje koordinata pravougaonika, Crtanje pravougaonika određene boje, širine i dužine, obrada/vežbanje

VIII razred

Satnica ponedeljak 22.03. utorak 23.03. sreda 24.03. četvrtak 25.03. petak 26.03.
11.30 – 12.00 95. Srpski jezik – Nelični glagolski oblici, ponavljanje/vežbanje 97. Matematika – Linearna jednačina sa dve nepoznate, obrada 97. Srpski jezik – Viljem Šekspir: Romeo i Julija, obrada 98. Matematika – Linearna jednačina sa dve nepoznate, utvrđivanje 98. Srpski jezik – Viljem Šekspir: Romeo i Julija, utvrđivanje
12.05 – 12.35 96. Matematika – Projektni zadatak (obrada podataka – zbirka za zi) 96. Srpski jezik – Vasko Popa: Očiju tvojih da nije, obrada 48. Geografija – Šumarstvo i industrija, utvrđivanje 25. Informatika i računarstvo – Tabelarno predstavljanje podataka: Pristup elementima tabele, obrada/vežbanje 99. Matematika – Sistem linearnih jednačina sa dve nepoznate, obrada
12.40 – 13.10 47. Istorija – Drugi svetski rat – ljudsko stradanje i ratna stvarnost, obrada 49. Biologija – Zagađivanje zemljišta i nestajanje vrsta, obrada 48. Istorija – Drugi svetski rat, sistematizacija 49. Fizika – Rad i snaga električne struje. Džul– Lencov zakon, obrada 49. Geografija – Energetika, obrada
13.15 – 13.45 48. Fizika – Omov zakon za celo strujno kolo, utvrđivanje 24. Engleski jezik – Iskazivanje prostornih odnosa i uputstva za orijentaciju u prostoru, obrada/utvrđivanje 48. Hemija – Estri, obrada 50. Biologija – Globalne promene, utvrđivanje 49. Hemija – Karboksilne kiseline i estri, utvrđivanje

 

 

РАЗРЕД Сатница приказивања часова РАЗРЕД Сатница приказивања часова
Први разред РТС Планета Пети разред
РТС 2
8.00 – 8.30
8.35 – 9.05
9.10 – 9.40
Други разред РТС Планета Шести разред
РТС 3
8.00 – 8.30
8.35 -9.05
9.10 -9.40
Трећи разред РТС Планета Седми разред
РТС 3
9.45 – 10.15
10.20 – 10.50
10.55 – 11.25
Четврти разред РТС Планета Осми разред
РТС 3
11.30 – 12.00
12.05 – 12.35
12.40 – 13.10
13.15 – 13.45

 


Podelite sa prijateljima

One thought on “Raspored TV nastave za period od 21.03. do 28.03.2021. godine za sve razrede osnovne škole

Comments are closed.